نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی حتوکا ۱۳۹۸/۰۸/۲۴

تحلیل بنیادی حتوکا

تحلیل بنیادی سهم حتوکا‌ (شرکت حمل و نقل توکا) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم حتوکا‌ (شرکت حمل و نقل توکا) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام) در سال ۱۳۷۰ فعالیت خود را در زمینه حمل و نقل جاده‌ای در استان اصفهان آغاز نمود و در سال ۱۳۸۲ بعنوان اولین شرکت پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، سهام خود را در بازار بورس عرضه نمود. همچنین در سال ۱۳۸۲ موفق به کسب گواهینامه مدیریت کیفیت بر مبنای ISO 9001:2008 شد و در سال ۱۳۹۷ به ۹۰۰۱:۲۰۱۸ ارتقا داد.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی حتوکا‌

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی حتوکا‌

شرکت حمل و نقل توکا  با نماد حتوکا‌ در روند سودآوری به دو دوره صعود رسیده است.
در گزارش ۶ ماهه سال ۱۳۹۸صعود با درصد رشد بیشترنسبت به گزارش ماقبل آخرداشته است. ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد ودرصد رشد گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد. سهم حتوکا‌ ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام، تمامی شرایط دراین استراتژی را دارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی حتوکا

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی حتوکا

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم. بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش
آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد. همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهاردوره اخیر ساخته باشد. همان طور که مشاهده می کنید درآخرین گزارش ۱۶۳درصد و درگزارش ماقبل آخر ۷۶ درصد رشد داشته است ولی درگزارش آخر خود کمترین سود را در چهاردوره اخیر ساخته وفقط یکی از شرایط کانسلیم را دارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی حتوکا

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی حتوکا

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شرکت حمل و نقل توکا   می‌پردازیم. بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد. همان طور که از نمودارسهم حتوکا‌ مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی بیشتری را درمهرماه ۹۸ نسبت به مهرماه ۹۷داشته است. بنابراین
تا اینجا یکی از ویژگی های استراتژی توان تعدیل را دارا می باشد.

مبلغ فروش در تحلیل بنیادی حتوکا‌

مبلغ فروش در تحلیل بنیادی حتوکا‌

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید در آخرین گزارش شرکت که مهرماه می باشد مبلغ فروش نسبت به ماه قبل خود کاهش داشته است که ازاین لحاظ تایید نمی شود. بنابراین شرکت حمل و نقل توکا با نماد حتوکا‌
ازیک فیلتر بنیادی استراتژی توان تعدیل عبورمی کند.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی حتوکا‌

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی حتوکا‌

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت حمل و نقل توکا تا حدودی به حقیقی ها وابستگی دارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی حتوکا‌

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی حتوکا‌

در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت حمل و نقل توکا با نماد حتوکا‌ مشاهده می‌کنید
دربلند مدت وابستگی داشته است.


نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.

شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال حتوکا‌

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال حتوکا‌

همان طور که در روند قیمت سهم حتوکا‌ مشاهده می کنید این شرکت درحال صعود قیمتی است.
نکته:
حتوکا‌ بنیادخوبی دارد و درحال صعود قیمتی می باشد.
نتیجه‌ گیری:شرکت حمل و نقل توکا با توانایی بالا در عرصه (حمل و نقل) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم حتوکا‌ را دارید، روند قیمتی درحال صعود می باشد.
ازنظرتحلیل بنیادی،سهم حتوکا‌ازشش فیلترتحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)ازچهارفیلترعبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم حتوکا‌ چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیادخوب سهم حتوکا‌ در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (حتوکا‌) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی درتاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۴ انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و سهام بنیادی می پردازد شناسایی بهترین.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم حتوکا‌ و تمامی شرکت‌های بازار بورس،حتوکا و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا