نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی خاذین ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

تحلیل بنیادی خاذین

تحلیل بنیادی سهم خاذین‌ (شرکت سایپا آذین) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم خاذین‌ (شرکت سایپا آذین) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

شرکت سایپا آذین در زمینی به مساحت ۷هکتار وبمنظور طراحی وتولید صندلی رودری تزیینات داخلی خودرو احداث شده است. در حال حاضر این شرکت با دارا بودن ۲۰۰۰۰ متر مربع سوله تولیدی وانبار با دارا بودن حدود ۸۶۰ نفر پرسنل مشخص و زبده بهمراه حدودا ۶۰ نفر پرسنل فنی پشتیبانی کننده تولید دارای ظرفیت تولید روزانه ۲۵۰۰ دستگاه صندلی ورودری خودروهای پراید خانواده ، نیسان ریو ایسوز ودیگرخودروها میباشد که باتوجه به طرحهای توسعه ای شرکت این تولید به رقم ۳۰۰۰ دستگاه در روز خواهد رسید .

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی خاذین

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی خاذین

شرکت سایپا آذین با نماد خاذین‌ در روند سودآوری درحال تولید زیان است.
در گزارش۶ ماهه سال ۱۳۹۸درروند سودآوری این شرکت در حال تولید زیان است. ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد و درصد رشدگزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد. سهم خاذین‌ ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام، هیچ یک ازشرایط دراین استراتژی را ندارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی خاذین

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی خاذین

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم. بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش
آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد. همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهاردوره اخیر ساخته باشد. همان طور که مشاهده می کنید درآخرین گزارش ۸۷۳ درصد و درگزارش ماقبل آخرمنفی ۱۴۴۳- درصد رشد داشته است و هیچ یک از شرایط کانسلیم را ندارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی خاذین‌

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی خاذین‌

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شرکت سایپا آذین  می‌پردازیم. بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد. همان طور که ازنمودارسهم خاذین‌ مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی بیشتری را درآذرماه ۹۸نسبت به آذرماه ۹۷ داشته است، حال باید محصول استراتژیک شرکت سایپا آذین را مشخص کنیم و بعد ازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم. محصولات تولیدی شرکت را از قسمت سهم فروش محصولات،دراستراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانیدمشاهده نمایید.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی خاذین‌

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی خاذین‌

در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام، باید محصول استراتژیک و محصولی که بیشترین درصد فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم. زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت دارا می باشد.
هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر می باشد.
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طورکه در نموداربالا مشخص است(x131مجموعه صندلی)محصول استراتژیک درشرکت سایپا آذین می باشد.
در ادامه به بررسی روند نرخ فروش(x131مجموعه صندلی)درشرکت سایپا آذین خواهیم پرداخت.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی خاذین‌

نرخ فروش در تحلیل بنیادی خاذین‌

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک خاذین‌ که محصول،( x131مجموعه صندلی) می باشد و ۴۳ درصد درآمد را شامل می شود، درآخرین گزارش شرکت که آذر ماه می باشد نسبت به ماه قبل خود افزایش نداشته است بنابراین شرکت سایپا آذین با نماد خاذین‌ از یک فیلتر توان تعدیل عبور می کند.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی خاذین‌

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی خاذین‌

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت سایپا آذین به هیچ گروهی وابستگی خاصی ندارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی خاذین‌

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی خاذین‌

درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت سایپا آذین با نماد خاذین‌ مشاهده می‌کنید هیچ وابستگی به گزارش نداشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال خاذین

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال خاذین

همان طور که در روند قیمت سهم خاذین‌ مشاهده می کنید این شرکت درحال صعود قیمتی است.
نکته:
خاذین‌ بنیادضعیفی دارد ولی درحال صعودقیمتی و به مقاومت سهم نزدیک شده است.
نتیجه‌ گیری:
شرکت سایپا آذین با توانایی بالا در عرصه (صندلی رودری تزیینات داخلی خودرو) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم خاذین‌ را دارید، درحال صعود قیمتی است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم خاذین‌ ازشش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)ازیک فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم خاذین‌ چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی ندارد، با اطلاع از بنیادضعیف سهم خاذین‌ در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (خاذین‌) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی درتاریخ۱۳۹۸/۱۰/۲۵انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند
و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.

همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی
و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.

این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم خاذین‌ و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس
و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

1 در مورد “تحلیل بنیادی خاذین ۱۳۹۸/۱۰/۲۵”

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا