تحلیل بنیادی خدیزل 1399/10/29

دسته بندی :تحلیل بنیادی 12 نوامبر 2019 مدیر سایت 1289

تحلیل بنیادی خدیزل

تحلیل بنیادی سهم خدیزل‌ (شركت بهمن دیزل) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم خدیزل‌ (شركت بهمن دیزل) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

شركت بهمن دیزل با هدف تولید کامیونهای سبک و نیمه سنگین و سنگین و مینی بوس و به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور و در آذر ماه سال 1382 تولید آزمایشی کامیونت 6 تن را تحت لیسانس شرکت  ISUZU ژاپن آغاز نمود و در 19 اسفند ماه 1382 رسما از سوی وزیر صنایع وقت در جاده قدیم کرج افتتاح گردید.

استراتژی TTM شرکت خدیزل‌

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی خدیزل‌

شركت بهمن دیزل با نماد خدیزل‌ در روند سودآوری کاملا صعودی و افزایشی است.
نمودار عدد TTM این شرکت در گزارش 6 ماهه سال ۱۳۹9صعود داشته است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوری TTM شرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد ودرصد رشد گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.
سهم خدیزل‌ ازنظر استراتژی TTM در تحلیل بنیادی سهام، تمامی شرایط لازم دراین استراتژی تحلیل بنیادی را دارد.

استراتژی کانسلیم شرکت خدیزل

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی خدیزل

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم
سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم.
بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش
آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل 40 درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود رتبه اولین یا دومین سود عالی را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
همان طور که مشاهده می کنید درآخرین گزارش 152 درصد رشد داشته است و تمامی شرایط کانسلیم در تحلیل بنیادی را دارد.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل شرکت خدیزل

استراتژی توان تعدیل شرکت خدیزل

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شركت بهمن دیزل  می‌پردازیم.
بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد.
همان طور که از نمودارسهم خدیزل‌ مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی بیشتری را درفصل پاییز در سال 99 نسبت به فصل پاییز در سال 98 داشته است.
بنابراین تا اینجا یکی از ویژگی های استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی را دارا است .
حال باید محصول استراتژیک شركت بهمن دیزل  را مشخص کنیم
و بعد ازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.
محصولات تولیدی شرکت را از قسمت سهم فروش محصولات،دراستراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانیدمشاهده نمایید.

محصول استراتژیک شرکت خدیزل‌

محصول استراتژیک شرکت خدیزل‌

در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام، باید محصول استراتژیک و محصولی که بیشترین درصد فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم. زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت داراست.
هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر خواهد بود .
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طورکه در نموداربالا مشخص است (کامیونت 6 تن) محصول استراتژیک در شركت بهمن دیزل است.
درادامه به بررسی روند نرخ فروش (کامیونت 6 تن) درشركت بهمن دیزل در تحلیل بنیادی خواهیم پرداخت.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نرخ فروش شرکت خدیزل‌

نرخ فروش شرکت خدیزل‌

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک خدیزل‌ که محصول، (کامیونت 6 تن) است ،
32 درصد درآمد را شامل می شود، در آخرین گزارش شرکت که آذرماه سال 99 بوده است نسبت به ماه قبل خود افزایش داشته است که از این لحاظ تایید می شود.
بنابراین شركت بهمن دیزل با نماد خدیزل‌ از تمامی فیلترهای تحلیل بنیادی استراتژی توان تعدیل عبور می کند.

میزان فروش محصول استراتژیک شرکت خدیزل

میزان فروش محصول استراتژیک شرکت خدیزل

همانطور که در نمودار میزان فروش محصول استراتژیک در شرکت خدیزل مشاهده می کنید، این شرکت نتوانسته است میزان فروش محصول استراتژیک خود را در فصل پاییز سال 99 نسبت به دوره مشابه در سال قبل افزایش دهد .

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام شرکت خدیزل‌

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام شرکت خدیزل‌

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شركت بهمن دیزل به گروه سهامداران حقیقی در تحلیل بنیادی تمایل بیشتری داشته است.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نمودارهای تطبیقی قیمت سهم شرکت خدیزل‌

نمودارهای تطبیقی قیمت شرکت خدیزل‌

در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشركت بهمن دیزل  با نماد خدیزل‌ مشاهده می‌کنید تا حدودی دربلند مدت وابستگی داشته است. البته گزارش سه ماهه سوم این شرکت در سال 99 به زودی منتشر خواهد شد و این انطباق بصورت دقیق تری قابل انجام است .
همچنین نمودار قیمت سهم این شرکت در مقایسه با شاخص کل به میزان بسیار زیادی منطبق عمل نموده است .

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال خدیزل‌

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال خدیزل‌

همان طور که در روند قیمت سهم خدیزل‌ مشاهده می کنید این شرکت درحال اصلاح قیمت است.
نکته:
خدیزل‌ بنیادضعیفی دارد و درحال اصلاح قیمت است .
نتیجه‌ گیری:
شركت بهمن دیزل  با توانایی بالا در عرصه (تولیدکامیون های سبک ونیمه سنگین ومینی بوس) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم خدیزل‌ را دارید، روند قیمتی درحال اصلاح است .
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم خدیزل‌ از هفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل) از شش فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم خدیزل‌ چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی ندارد، با اطلاع از بنیادضعیف سهم خدیزل‌ در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (خدیزل‌) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی سهم خدیزل‌ درتاریخ 1399/10/29 انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم خدیزل‌ و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نویسنده: امیرحسین قربان زاده 

1399/10/29

 

مطالب زیر را حتما بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: