نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی سهم بنیرو ۱۳۹۸/۰۶/۲۱

تحلیل بنیادی سهم بنیرو

تحلیل بنیادی سهم بنیرو (شركت نيروترانس) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم بنیرو (شركت نيروترانس) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

شركت نيروترانس در سال ۱۳۶۹ تأسيس گرديده است. 
حوزه اصلي فعاليت اين شركت توليد انواع مختلف ترانس هاي اندازه گيري ولتاژ و جريان در كليه سطوح ولتاژي تا ۵۵۰ كيلوولت و بوشينگ هاي خازني ۷۲٫۵-۴۲۰ كيلوولت مي باشد.
 ترانسفورماتور ها بر اساس نياز مشتري و با در نظر گرفتن استانداردهاي پذيرفته شده جهاني به كمك نرم افزارهاي كامپيوتري طراحي شده و با استفاده از تجهيزات مدرن و نيروهاي مجرب و كار آزموده توليد و تست مي شوند.
اين شركت در حال حاضر يكي از مدرن ترين كارخانجات ساخت ترانس هاي اندازه گيري و بوشينگهاي خازني مي باشد كه دانش فني مربوط به ساخت ترانسهاي اندازه گيري  را از شركت ABB Switchgear سوئد و دانش فني ساخت بوشينگهاي خازني را از شركت HSP آلمان اخذ نموده است.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی بنیرو

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی بنیرو

شركت نيروترانس با نماد بنیرو در روند سودآوری درحال صعود می باشد.
در گزارش ۳ ماهه سال ۱۳۹۸صعود با درصد رشد کمتری نسبت به گزارش ۱۲ ماهه ۹۷ داشته است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد ودرصد رشد گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.
سهم بنیرو ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام بورس، به دو دوره صعود رسیده است و سهم بنیرو یکی از شرایط را در این استراتژی دارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی بنیرو

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی بنیرو

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم
و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم.
بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
همان طور که مشاهده می کنید درآخرین گزارش ۳۲۷ درصد و در گزارش ماقبل آخر ۲۷۰ درصد سهم بنیرو رشد داشته است ولی سود کمتری را نسبت به چهار دوره اخیر ساخته و فقط یکی از شرایط کانسلیم را دارد.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی بنیرو

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی بنیرو

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شركت نيروترانس می‌پردازیم.
بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد.
همان طور که از نمودارسهم بنیرو مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی بیشتری را درمرداد ماه ۹۸نسبت به مرداد ماه ۹۷داشته است. بنابراین تا اینجا یکی از ویژگی های استراتژی توان تعدیل را دارا می باشد.
حال باید محصول استراتژیک شركت نيروترانس را مشخص کنیم و بعد ازآن به بررسی
روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.

محصولات تولیدی شرکت را از قسمت سهم فروش محصولات، در استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام
می توانید  مشاهده نمایید.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی بنیرو

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی بنیرو

در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام، باید محصول استراتژیک
و محصولی که بیشترین درصد فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم.

زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت دارا می باشد.
هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر می باشد.
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طورکه در نمودار بالا مشخص است (انواع ترانس های اندازه گیری جریان و ولتاژ) محصول استراتژیک در شركت نيروترانس می باشد.
 در ادامه به بررسی روند نرخ فروش (انواع ترانس های اندازه گیری جریان و ولتاژ) در شركت نيروترانس خواهیم پرداخت.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی بنیرو

نرخ فروش در تحلیل بنیادی بنیرو

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک بنیرو که محصول، (انواع ترانس های اندازه گیری جریان و ولتاژ) می باشد و ۴۴ درصد تولیدات شرکت را شامل می شود، در آخرین گزارش شرکت که
مرداد ماه می باشد نسبت به ماه قبل خود افزایش داشته است که از این لحاظ تایید می شود.

بنابراین شركت نيروترانس با نماد بنیرو از هر دو فیلتر بنیادی استراتژی توان تعدیل عبور می کند.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی بنیرو

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی بنیرو

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نمودار بالا مشاهده می کنید شركت نيروترانس با نماد بنیرو تاحدودی به حقوقی ها تمایل بیشتری دارد.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی بنیرو

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی بنیرو

در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشركت نيروترانس با نماد بنیرو مشاهده می‌کنید وابستگی را به گزارش دربلند مدت داشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال بنیرو

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال بنیرو

همان طور که در روند قیمت سهم بنیرو مشاهده می کنید این شرکت درحال صعود است.

نکته:

این سهم (بنیرو) بنیاد خوبی دارد و هم اکنون از نظررشد قیمتی در یک روند صعودی بسیارخوبی قرار دارد.

 

نتیجه‌ گیری:

شركت نيروترانس با توانایی بالا در عرصه (انواع تجهیزات برق) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم بنیرو را دارید، شركت نيروترانس درروند خود درحال صعود است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم بنیرو ازشش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)ازچهارفیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم بنیرو چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد خوب سهم بنیرو در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (بنیرو) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.
شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.

تحلیل بنیادی سهم بنیرو

این تحلیل بنیادی سهم بنیرو در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۲۱ انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.
نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم بنیرو و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا