نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی سهم خزامیا

تحلیل بنیادی سهم خزامیا

تحلیل بنیادی سهم خزامیا (شرکت زامیاد) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم خزامیا (شرکت زامیاد) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

شركت تولید كننده خودروهای تجاری زامیاد در سال ۱۳۴۲ در محل میدان آذری به عنوان اصلی ترین كارخانه گروه
صنعتی رنا- تاسیس گردید.
و فعالیت خود را با واردات ، مونتاژ و تولید انواع خودروهای تجاری بنزین و گازوئیلی مطابق با استانداردهای روز بین المللی آغاز كرد.
این شركت در سال ۱۳۵۰ با توجه به گسترش فعالیتها و توسعه محصولات خود ، به محل فعلی خود واقع در كیلومتر ۱۵ جاده قدیم كرج منتقل شد و با راه اندازی ۱۱ خط تولیدی و بیش از ۲۲۰۰ نفر پرسنل فعالیت خود را ادامه داد و تا به امروز تداومی روبه رشد داشته است.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی خزامیا

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی خزامیا

شرکت زامیاد با نماد خزامیا در روند سودآوری درحال تولید زیان می باشد.
در گزارش ۳ ماهه سال ۱۳۹۸ فقط تولید زیان خود را کاهش داده است وهیچ صعود مثبتی ندارد.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد ودرصد رشد گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.
سهم خزامیا ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام بورس، درحال تولید زیان است و سهم خزامیا هیچ یک از شرایط را در این استراتژی ندارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی خزامیا

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی خزامیا

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم
و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم.
بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
همان طور که مشاهده می کنید درآخرین گزارش ۴۳ درصد از تولید زیان می باشد وهیچ یک از شرایط کانسلیم را ندارد.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی خزامیا

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی خزامیا

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شرکت زامیاد می‌پردازیم.
بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد.
همان طور که از نمودارسهم خزامیا مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی بیشتری را درمرداد ماه ۹۸نسبت به مرداد ماه ۹۷داشته است.
بنابراین تا اینجا یکی از ویژگی های استراتژی توان تعدیل را دارا می باشد.
حال باید محصول استراتژیک شرکت زامیاد را مشخص کنیم و بعد ازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.
محصولات تولیدی شرکت را از قسمت سهم فروش محصولات، در استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام
می توانید  مشاهده نمایید.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی خزامیا

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی خزامیا

در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام، باید محصول استراتژیک و محصولی
که بیشترین درصد فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم.

زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت دارا می باشد.
هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر می باشد.
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طورکه در نمودار بالا مشخص است (و۶دنده با ایموبلایزر ABS تاخوگراف وفرمان دوتیکه NIB وانت ) محصول استراتژیک در شرکت زامیاد می باشد.
 در ادامه به بررسی روند نرخ فروش (و۶دنده با ایموبلایزر ABS تاخوگراف وفرمان دوتیکه NIB وانت ) در شرکت زامیاد خواهیم پرداخت.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی خزامیا

نرخ فروش در تحلیل بنیادی خزامیا

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک خزامیا که محصول، (و۶دنده با ایموبلایزر ABS تاخوگراف وفرمان دوتیکه NIB وانت ) می باشد و ۵۵ درصد تولیدات شرکت را شامل می شود، در آخرین گزارش شرکت که مرداد ماه می باشد نسبت به ماه قبل خود افزایش داشته است که از این لحاظ تایید می شود.
بنابراین شرکت زامیاد با نماد خزامیا از هر دو فیلتر بنیادی استراتژی توان تعدیل عبور می کند.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی خزامیا

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی خزامیا

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نمودار بالا مشاهده می کنید شرکت زامیاد با نماد خزامیا تمایل بیشتری به حقوقی ها دارد ولی وابستگی خاصی ندارد.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی خزامیا

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی خزامیا

در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت زامیاد با نماد خزامیا مشاهده می‌کنید کمترین وابستگی را به گزارش دربلند مدت داشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال خزامیا

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال خزامیا

همان طور که در روند قیمت سهم خزامیا مشاهده می کنید این شرکت درحال صعود است.

نکته:

این سهم (خزامیا) بنیاد ضعیفی دارد ولی هم اکنون از نظررشد قیمتی بعد از شکست مقاومت درحال رشد است.

 

نتیجه‌ گیری:

شرکت زامیاد با توانایی بالا در عرصه (خودرو سازی) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم خزامیا را دارید، شرکت زامیاد درروند خود درحال صعود است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم خزامیا ازشش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)ازدوفیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم خزامیا چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی ندارد، با اطلاع از بنیاد ضعیف سهم خزامیا در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (خزامیا) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.
شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.

 تحلیل بنیادی سهم خزامیا

این تحلیل بنیادی سهم خزامیا در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۲۰ انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.
نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.

این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم خزامیا و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا