نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی سهم شتوکا

تحلیل بنیادی سهم شتوکا

تحلیل بنیادی سهم شتوکا (شركت توكا رنگ فولاد سپاهان) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی سهم شتوکا (شركت توكا رنگ فولاد سپاهان) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

شركت توكا رنگ فولاد سپاهان در سال ۱۳۸۵ فعاليت خود را آغاز نمود.
اين شركت با هدف توليد رنگ و انواع پوشش هاي صنعتي(کویل کوتینگ) و همچنين تامين مواد اوليه و با اهداف اعتلاي سطح كيفي و رسيدن به خودكفايي به فعاليت خود ادامه داده است.
كارخانه اين شركت در شهرك صنعتي رنگسازان (رازي) واقع شده است.
در حال حاضر شركت توكا رنگ انواع توليدات خود را تا ظرفيت ۴۰۰۰ تن در سال بنا به سفارش مشتريان عرضه مي نمايد. همچنين اين شركت قادر خواهد بود تا حدظرفيت اسمي ۱۰۰۰۰ تن در سال محصولات خود را به توليد و عرضه برساند.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی سهم شتوکا

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی سهم شتوکا

شركت توكا رنگ فولاد سپاهان با نماد شتوکا در روند سودآوری درحال صعود می باشد.
در گزارش ۳ ماهه سال ۱۳۹۸ صعودی عالی را از این سهم (شتوکا) مشاهده می کنید.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد ودرصد رشد گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.
سهم شتوکا ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام بورس، به دو دوره صعود رسیده است و در گزارش آخر درصد رشد برتری نسبت به گزارش ماقبل آخر دارد و سهم شتوکا تمامی شرایط را در این استراتژی دارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم شتوکا

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم شتوکا

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم
و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم.
بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
همان طور که مشاهده می کنید درآخرین گزارش ۶۹۱ درصد ودرگزارش ماقبل آخر۲۵۱ درصد رشد داشته که از ۲۵ درصد مد نظر بیشتراست، ولی سود کمتری را درمقایسه با یک سال مالی اخیر ساخته وفقط یکی از شرایط کانسلیم را دارد.

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم شتوکا

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم شتوکا

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شركت توكا رنگ فولاد سپاهان می‌پردازیم.
بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد.
همان طور که از نمودارسهم شتوکا مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی بیشتری را درمرداد ماه ۹۸نسبت به مرداد ماه ۹۷داشته است.
بنابراین تا اینجا یکی از ویژگی های استراتژی توان تعدیل را دارا می باشد.
حال باید محصول استراتژیک شركت توكا رنگ فولاد سپاهان را مشخص کنیم و بعد ازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.
محصولات تولیدی شرکت را از قسمت سهم فروش محصولات، در استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام
می توانید  مشاهده نمایید.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم شتوکا

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم شتوکا

در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام، باید محصول استراتژیک
و محصولی که بیشترین درصد فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم.

زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت دارا می باشد.
هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر می باشد.
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طورکه در نمودار بالا مشخص است انواع رنگ های صنعتی محصول استراتژیک در شركت توكا رنگ فولاد سپاهان
می باشد.

 در ادامه به بررسی روند نرخ فروش انواع رنگ های صنعتی در شركت توكا رنگ فولاد سپاهان خواهیم پرداخت.

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم شتوکا

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم شتوکا

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک شتوکا که محصول، انواع رنگ های صنعتی می باشد و ۱۰۰درصد تولیدات شرکت را شامل می شود، در آخرین گزارش شرکت که مرداد ماه می باشد نسبت به ماه قبل خود افزایش داشته است که از این لحاظ تایید می شود.
بنابراین شركت توكا رنگ فولاد سپاهان با نماد شتوکا از هر دو فیلتر بنیادی استراتژی توان تعدیل عبور می کند.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم شتوکا

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم شتوکا

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نمودار بالا مشاهده می کنید شركت توكا رنگ فولاد سپاهان با نماد شتوکا به حقوقی ها وابستگی دارد.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم شتوکا

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم شتوکا

در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشركت توكا رنگ فولاد سپاهان با نماد شتوکا مشاهده می‌کنید وابستگی را به گزارش دربلند مدت داشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم شتوکا

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم شتوکا

همان طور که در روند قیمت سهم شتوکا مشاهده می کنید این شرکت بعد از اصلاح روند
موفق به شکست مقاومت تاریخی سهم شده.

نکته:

این سهم (شتوکا) بنیاد خوبی دارد و هم اکنون از نظررشد قیمتی دربالاترین قیمت ثبت شده تا به امروز می باشد.
سهم شتوکا با این بنیاد خوب هنوزبرای رشد بسیارامیدوار کننده است.

نتیجه‌ گیری:

شركت توكا رنگ فولاد سپاهان با توانایی بالا در عرصه (انواع رنگ های صنعتی) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم شتوکا را دارید، شركت توكا رنگ فولاد سپاهان درروند خود دحال صعود است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم شتوکا ازشش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)ازپنج فیلتر عبور کرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم شتوکا چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد خوب سهم شتوکا در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (شتوکا) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.
شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.

این تحلیل بنیادی سهم شتوکا در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۱۵ انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.
نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید.و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.

این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم شتوکا و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا