نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی سهم لسرما

تحلیل بنیادی سهم لسرما

تحلیل بنیادی سهم لسرما(شرکت صنایع سرما آفرین ایران) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام  

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

مقدمه                                                    

درباره شرکت صنایع سرما آفرین ایران (لسرما)

شرکت صنایع سرما آفرین ایران (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۴۷/۰۶/۱۹ تحت شماره ۱۲۶۰۵ و با نام اولیه شرکت سهامی ترموفریگ به ثبت رسیده است.
به موجب پروانه بهره برداری شماره ۳۳۹۸۸۱مورخ ۱۳۵۱/۰۷/۲۳بهره برداری از کارخانه شرکــت آغــاز و براســاس موافقتنــامه مــورخ ۱۳۵۲/۰۷/۲۳مقـدار ۵۰% از سهام آن به شرکت آمریکایی کریر Carrier واگذار و به همین علت نام شرکت به کریر ترموفریگ (سهامی خاص) تبدیل گردید.
در تاریخ ۱۳۶۲/۰۴/۲۵نام شرکت صنایع سرماآفرین (سهامی خاص) تغییر داده شد.
و در تاریخ ۱۳۶۹/۱۲/۲۶ شرکت ازسهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و در تاریخ ۱۳۷۰/۰۷/۳۰در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد.
و در حال حاضر شرکت زیر نظر هیات مدیره منتخب مجمع عمومی عادی سهامداران اداره می گردد.

استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی سهم لسرما

استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی سهم لسرما

شرکت صنایع سرما آفرین ایران با نماد لسرما یکی از سهام بورسی است که در روند سودآوری صعودی بوده است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی داشته باشد.
و گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.
همان‌طور که مشاهده می‌کنید سهم لسرما ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام بورس، تمامی صلاحیت ها را دارد و ازاین لحاظ مورد تائید است.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم لسرما

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم لسرما

در استراتژی کانسلیم، شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
همان‌طور که مشاهده می‌کنید شرکت صنایع سرما آفرین ایران با نماد لسرما ازنظراستراژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهام بورس ۴۸۴۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
و در گزارش آخر سود بیشتری را نسبت به گزارش ما قبل آخر در یک سال اخیر ساخته است.
و از نظر استراتژی کانسلیم تمامی صلاحیت ها را دارد و از این لحاظ مورد تائید است.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم لسرما

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم لسرما

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه شرکت صنایع سرما آفرین ایران می‌پردازیم.
همان‌طور که درنمودارمشخص است نماد لسرما، دربورس اوراق بهادار تهران درتیر ۹۸ فروش کل ماهیانه ی بیشتری را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
حال باید محصول استراتژیک شرکت صنایع سرما آفرین ایران را مشخص کنیم و بعدازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.
نکته: توان تعدیل برای یک سهم با اهمیت ترین استراتژی محسوب می شود.

 

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم لسرما

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم لسرما

همان‌طورکه در نمودار بالا مشاهده می‌کنید چیلر محصول استراتژیک در شرکت صنایع سرما آفرین ایران ،بیشترین تولید و فروش را دارد.

بنابراین محصول استراتژیک شرکت صنایع سرما آفرین ایران، (چیلر) محصول استراتژیک سهم لسرما می‌باشد.
در ادامه به بررسی روند نرخ فروش چیلر در شرکت صنایع سرما آفرین ایران خواهیم پرداخت.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم لسرما

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم لسرما

همان طور که مشاهده می کنید شرکت صنایع سرما آفرین ایران با صعودی بسیار عالی نرخ فروش افزایشی  برای این محصول داشته است.
و از این لحاظ مورد تائید قرار می گیرد.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم لسرما

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم لسرما

تغییر سهامداران عمده شرکت صنایع سرما آفرین ایران (لسرما)، را با قاطعیت نمی توان گفت که به کدام گروه وابسته است، ولی در سال گذشته حقوقی های سهم بیشترین تاثیر و از ابتدای سال جاری حقیقی ها تاثیر بیشتری را در عملکرد داشته است.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم لسرما

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم لسرما

همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM شرکت صنایع سرما آفرین ایران با نماد لسرما مشاهده می‌کنید سهم لسرما در بلند مدت به روند سودآوری خود وابستگی دارد.

اما در کوتاه مدت ممکن است فراز و نشیب هایی داشته باشد.

بنابراین با قطعیت نمی توان از این استراتژی نتیجه ی خاصی گرفت.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم لسرما

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم لسرما

همان‌طور که در نمودار قیمت تعدیل‌ شده مشاهده می‌کنید شرکت صنایع سرما آفرین ایران بعد ازبرخورد با قله تاریخی توان صعود نداشته، هم اکنون سهم لسرما از نظر رشد قیمتی درحال اصلاح روند می باشد.

نتیجه‌گیری

شرکت صنایع سرما آفرین ایران با توانایی بالا در عرصه (صنعت تهویه مطبوع) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم لسرما را دارید،  شرکت صنایع سرما آفرین ایران در روند قیمتی خود تغییر صعودی داشته است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم لسرما از شش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM – کانسلیم و توان تعدیل) توانسته است.
از تمامی شش فیلتر عبور کند. (در این تاریخ).

همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده چه روندی داشته باشد.
حالا که سهم لسرما ازنظر تحلیل بنیادی دربورس بررسی شد بهتراست بدانیم استراتژی های تحلیل تکنیکال روی مقاومت و حمایت این سهم بازدهی داشته است.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت دارد می‌توانید با اطلاع از بنیاد بسیار عالی سهم لسرما در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام.
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (لسرما) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.
نکته: سهم لسرما دربررسی روندمشهود است هم خرید از نقطه حمایت و هم شکست مقاومت صعود کرده است.
حال باید دید که سهم لسرما می تواند با این گزارش عالی که داشته به روند صعودی خود باز گردد؟
البته سهم لسرما در شکست مقاومت قبلی خود بسیار خوب عملکرده است.
پس دور از انتظار نیست که سهم لسرما بتواند به روند صعودی خود باز گردد و سود خوبی را برای سهامداران خود به ارمغان بیاورد.

نرم‌افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی سهام بورس،فرابورس وبازارپایه بهترین سهم را درزمان خود،برای سهامدارمعرفی کند.

این تحلیل بنیادی در تاریخ۳/۵/۱۳۹۸ انجام‌گرفته است. وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی شرکت صنایع سرما آفرین ایران با نماد(لسرما) و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان ببینید.

 

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا