final-logo-png

نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار تحلیل بنیادی سهام

تحلیل بنیادی سهم وایران 1398/07/01

دسته بندی :تحلیل بنیادی 23 سپتامبر 2019 مدیر سایت 1461

تحلیل بنیادی سهم وایران

تحلیل بنیادی سهم وایران (شرکت لیزینگ ایرانیان) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم وایران (شرکت لیزینگ ایرانیان) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

شرکت لیزینگ ایرانیان (سهامی عام) در ۲۶ شهریور ۱۳۸۱ تاسیس و تحت شماره ۱۹۲۰۶۴ در اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسیده است.

 این شرکت با سرمایه گذاری مشترك گروه صنعتي ايران خودرو و شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو
تاسیس و با همکاری تعدادی از مدیران و کارشناسان مجرب و متخصص شروع به فعالیت نموده است.

در سال ۱۳۸۴ با توجه به توسعه روزافزون فعالیت های شرکت، به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1384/۰۸/07 نام شرکت از لیزینگ خودرو ایرانیان (سهامی خاص) به لیزینگ ایرانیان (سهامی عام) تغییر نام یافت.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی وایران

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی وایران

شرکت لیزینگ ایرانیان با نماد وایران رشد صعودی خوبی داشته است.
در گزارش 3 ماهه سال ۱۳۹8 روند صعودی با درصد رشد کمتر نسبت به گزارش ماقبل آخرداشته است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد ودرصد رشد گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.
سهم وایران ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام بورس، دو دوره صعودی داشته است.
و فقط یکی از شرایط این استراتژی را دارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی وایران

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی وایران
در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم

و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم.
بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.

شرکت لیزینگ ایرانیان با نماد وایران از نظراستراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهام بورس درآخرین گزارش خود179درصد و در گزارش ماقبل خود 279 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
که از ۲۵ درصد بیشتر است و از این لحاظ تایید می شود.
اما همان طور که گفته شد باید سودی که شرکت در آخرین گزارش ساخته است بیشترین سود در ۴ دوره اخیر باشد
که این شرکت این ویژگی را ندارد و از این لحاظ تائید نمی شود.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی وایران

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شرکت لیزینگ ایرانیان می‌پردازیم.
بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد.
سهم وایران به دلیل اینکه گزارش فروش کل ماهیانه ندارد وتولیدی نیست نمی شود توان تعدیل را برای سهم وایران
محاسبه کرد.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی وایران

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی وایران

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نمودار بالا مشاهده می کنید شرکت لیزینگ ایرانیان با نماد وایران در دو ماه اخیرتمایل
روند به حقیقی ها بیشتر است.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی وایران

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی وایران

در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری
TTM شرکت لیزینگ ایرانیان با نماد وایران مشاهده می‌کنید در بلند مدت وابستگی را به گزارش داشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال وایران

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال وایران

همان طور که در روند قیمت سهم وایران مشاهده می کنید این شرکت  در یک روند صعودی می باشد.
نکته:
این سهم (وایران) بنیاد متوسطی دارد و با کندل منفی که در روز کاری گذشته داشته احتمال اصلاح روند بسیارزیاد می باشد. نتیجه‌ گیری:
شرکت لیزینگ ایرانیان با توانایی بالا در عرصه (لیزینگ) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم وایران را دارید، شرکت لیزینگ ایرانیان درروند خود موفق به صعود شده است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم وایران ازچهار فیلتر تحلیل بنیادی سهام ( TTMوکانسلیم )ازدو فیلتر عبور کرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم وایران چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد متوسط سهم وایران در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (وایران) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی سهم وایران در تاریخ 1398/7/1 انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.

این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم وایران و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

مطالب زیر را حتما بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: