نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی سهم کپرور ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

تحلیل بنیادی سهم کپرور

تحلیل بنیادی سهم کپرور (شركت زغال سنگ پروده طبس) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم کپرور (شركت زغال سنگ پروده طبس) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

شركت زغال سنگ پروده طبس با هدف بهره برداري از ذخاير بهشت زغال سنگ ايران، در سال ۱۳۸۶ به ثبت رسيد تا به عنوان اولين بهره بردار مكانيزه زغال سنگ كشور، فعاليت خود را آغاز نمايد.
اخذ گواهينامه هاي مديريت كيفيت ISO 9001:2008، ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001:2007 و۱۴۰۰۱:۲۰۰۴ ISO ، بهره بردار نمونه معادن زيرزمين كشور سال ۱۳۹۱، نشان دو ستاره تلاش گران ارزيابي بهره وري سال ۱۳۹۶، كارآفرين نمونه سال ۱۳۸۹، واحد برتر HSE سال ۱۳۸۷، واحد نمونه صنایع و معادن یزد

سال ۱۳۸۷، واحد نمونه معدنی کشور در سال ۱۳۹۳، کارفرمای برتر استانی سال ۹۶ در بحث تأمین اجتماعی، واحد برتر فرهنگی و ورزشی استان در سه دوره متوالی و بهره بردار نمونه معدنی سال ۱۳۸۵ بخشي از افتخارات اين شركت در عمر كوتاه فعاليت خود مي باشد كه موفق شده در طول حدود یک دهه فعالیت معدنکاری مکانیزه، با انجام بیش از ۳۰ کیلومتر حفریات زیرزمینی و استخراج موفق ۶ کارگاه لانگوال، ضمن ثبت رکوردهای تولید سالیاته ۱،۳۰۰،۰۰۰ تن زغال خام و ۵۷۰،۰۰۰ تن کنسانتره، ضمن تأمین عمده نیاز بازار داخلی، زمينه اشتغال ۲۲۵۰ نفر به طور مستقيم و حدود ۱۰،۰۰۰ نفر به صوت غيرمستقيم را فراهم آورده است.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی کپرور

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی کپرور

شركت زغال سنگ پروده طبس با نماد کپرور در روند سودآوری درحال صعود می باشد.
در گزارش ۳ ماهه سال ۱۳۹۸صعود داشته ولی نسبت به گزارش ۱۲ ماهه ۱۳۹۷ درصد رشد کمتری داشته است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی
بدون زیان داشته باشد ودرصد رشد گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.

سهم کپرور ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام بورس، به دو دوره صعود رسیده است و سهم کپرور فقط یکی از شرایط را در این استراتژی دارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی کپرور

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی کپرور

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم
و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم.
بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
همان طور که مشاهده می کنید درآخرین گزارش ۹۴ درصد و در گزارش ماقبل آخر ۲۶۴ درصد سهم کپرور رشد داشته است، ولی سود کمتری را در یک سال اخیر ساخته و فقط  یکی از شرایط کانسلیم را دارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی کپرور

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی کپرور

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شركت زغال سنگ پروده طبس می‌پردازیم.
بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد.
همان طور که از نمودارسهم کپرور مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی بیشتری را درمرداد ماه ۹۸نسبت به مرداد ماه ۹۷داشته است. بنابراین تا اینجا یکی از ویژگی های استراتژی توان تعدیل را دارا می باشد.
حال باید محصول استراتژیک شركت زغال سنگ پروده طبس را مشخص کنیم و بعد ازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.
محصولات تولیدی شرکت را از قسمت سهم فروش محصولات، در استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام
می توانید  مشاهده نمایید.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی کپرور

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی کپرور

در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام، باید محصول استراتژیک
و محصولی که بیشترین درصد فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم.

زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت دارا می باشد.
هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر می باشد.
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طورکه در نمودار بالا مشخص است (ذغال سنگ کنسانتره کک شو) محصول استراتژیک در
شركت زغال سنگ پروده طبس می باشد.
 در ادامه به بررسی روند نرخ فروش (ذغال سنگ کنسانتره کک شو) در شركت زغال سنگ پروده طبس خواهیم پرداخت.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی کپرور

نرخ فروش در تحلیل بنیادی کپرور

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک کپرور که محصول، (ذغال سنگ کنسانتره کک شو) می باشد و ۹۹ درصد تولیدات شرکت را شامل می شود، در آخرین گزارش شرکت که مرداد ماه می باشد
نسبت به ماه قبل خود افزایش داشته است که از این لحاظ تایید می شود.

بنابراین شركت زغال سنگ پروده طبس با نماد کپرور از هر دو فیلتر بنیادی استراتژی توان تعدیل عبور می کند.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی کپرور

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی کپرور

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نمودار بالا مشاهده می کنید شركت زغال سنگ پروده طبس با نماد کپرور به هیچ گروهی وابستگی ندارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی کپرور

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی کپرور

در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشركت زغال سنگ پروده طبس با نماد کپرور مشاهده می‌کنید وابستگی را به گزارش دربلند مدت داشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال کپرور

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال کپرور

همان طور که در روند قیمت سهم کپرور مشاهده می کنید این شرکت در حال اصلاح روند می باشد.

نکته:

این سهم (کپرور) بنیاد خوبی دارد و از نظررشد قیمتی بعد از صعودی که داشته هم اکنون در حال اصلاح روند قیمتی است.

 

نتیجه‌ گیری:

شركت زغال سنگ پروده طبس با توانایی بالا در عرصه (ذغال سنگ) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم کپرور را دارید، شركت زغال سنگ پروده طبس درروند خود درحال صعود است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم کپرور ازشش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)ازچهارفیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم کپرور چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد خوب سهم کپرور در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (کپرور) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.
شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی سهم کپرور در تاریخ۱۳۹۸/۶/۲۷انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم کپرور و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا