نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی شاملا ۱۳۹۸/۰۷/۱۹

تحلیل بنیادی شاملا

تحلیل بنیادی سهم شاملا (شرکت معدنی املاح ایران) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم شاملا (شرکت معدنی املاح ایران) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه
 
شرکت معدنی املاح ایران در سال ۱۳۶۳ باهدف اکتشاف، استخراج و فرآوری نمکهای صنعتی بخصوص سولفات سدیم و کلرور سدیم تاسیس شد.
این شرکت در سال ۱۳۷۵ در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد و به شرکت سهامی عام تبدیل گردید.
شرکت معدنی املاح ایران در سال ۱۳۸۵از طرف وزارت صنایع و معادن بعنوان واحد نمونه صنعتی و در سالهای ۱۳۸۶و ۱۳۸۸از طرف سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بعنوان واحد نمونه کیفی در سطح ملی شناخته شد.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی شاملا

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی شاملا

شرکت معدنی املاح ایران با نماد شاملا در روند سودآوری به دو دوره صعود رسیده است.
در گزارش ۳ ماهه سال ۱۳۹۸صعود داشته است. ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت
باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد ودرصد رشد گزارش آخر بهتر از گزارش
ماقبل آخر باشد.سهم شاملا ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام، فقط یکی ازشرایط دراین استراتژی را دارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی شاملا

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی شاملا

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم
و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم. بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد. همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد. همان طور که مشاهده می کنید درآخرین گزارش ۲۰۵ درصد و در گزارش ماقبل آخر۲۲۲ درصد سهم شاملا رشد داشته است، و درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره
اخیر ساخته و تمامی شرایط کانسلیم را دارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی شاملا

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی شاملا

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شرکت معدنی املاح ایران  می‌پردازیم.
بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد.
همان طور که از نمودارسهم شاملا مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی بیشتری را درشهریور ماه ۹۸نسبت به شهریورماه ۹۷داشته است. بنابراین تا اینجا یکی از ویژگی های استراتژی توان تعدیل را دارا می باشد.
حال باید محصول استراتژیک شرکت معدنی املاح ایران  را مشخص کنیم و بعد ازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم. محصولات تولیدی شرکت را از قسمت سهم فروش محصولات،
در استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید  مشاهده نمایید.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی شاملا

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی شاملا

در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام، باید محصول استراتژیک و محصولی که بیشترین درصد فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم. زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت دارا می باشد.
هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر می باشد.
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طورکه در نمودار بالا مشخص است (پودرسولفات سدیم) محصول استراتژیک در شرکت معدنی املاح ایران  می باشد.    در ادامه به بررسی روند نرخ فروش (پودرسولفات سدیم) در شرکت معدنی املاح ایران  خواهیم پرداخت.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی شاملا

نرخ فروش در تحلیل بنیادی شاملا

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک شاملا که محصول، (پودرسولفات سدیم) می باشد و۸۹درصد تولیدات شرکت را شامل می شود، در آخرین گزارش شرکت که شهریور ماه می باشد نسبت به ماه قبل خود افزایش داشته است که از این لحاظ تایید می شود.
بنابراین شرکت معدنی املاح ایران با نماد شاملا ازهر دو فیلتر بنیادی استراتژی توان تعدیل عبور می کند.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی شاملا

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی شاملا

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت معدنی املاح ایران با نماد شاملا به حقیقی ها تمایل بیشری دارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی شاملا

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی شاملا

در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی
ارائه داده است،قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.

اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر
شرکت گزارش خوب یارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.

همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت معدنی املاح ایران
با نماد شاملا مشاهده می‌کنید دربلند مدت وابستگی داشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال شاملا

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال شاملا

همان طور که در روند قیمت سهم شاملا مشاهده می کنید این شرکت درحال رنج قیمتی می باشد.
نکته:
شاملا بنیاد خوبی دارد و درحال رنج قیمتی می باشد و اگر موفق به عبور ازمقاومت پیش رو شود رشد قیمتی خواهد داشت .
نتیجه‌ گیری:
شرکت معدنی املاح ایران  با توانایی بالا در عرصه (استخراج و فرآوری نمک های صنعتی) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم شاملا را دارید، شرکت معدنی املاح ایران درحال رنج قیمتی است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم شاملا ازشش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)ازپنج فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم شاملا چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد خوب سهم شاملا در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام

با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (شاملا) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.
شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی سهم شاملا درتاریخ ۱۹/۷/۱۳۹۸انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم شاملا و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

1 در مورد “تحلیل بنیادی شاملا ۱۳۹۸/۰۷/۱۹”

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا