نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی شیران ۱۳۹۸/۰۷/۲۶

تحلیل بنیادی شیران

تحلیل بنیادی سهم شیران ( شركت سرمايه‌گذاري صنايع شيميايي ايران) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم شیران ( شركت سرمايه‌گذاري صنايع شيميايي ايران) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه
 شركت سرمايه‌گذاري صنايع شيميايي ايران (سهامي عام) در سال ۱۳۶۳ تأسيس گردید.

عمليات اجرايي طرح ايجاد مجتمع آلكيل بنزن خطي (LAB) در اواخر سال ۱۳۶۹ در ناحيه‌اي به مساحت ۳۴۲۰۰۰۰ مترمربع در منطقه صنعتي شمال غرب اصفهان آغاز شد. دانش فني اين طرح براي توليد سالانه ۵۰۰۰۰ تن آلكيل بنزن خطي و۴۶۰۰۰  تن نرمال پارافين خريداري گردید و سرانجام اين مجتمع توليدي در ۱۱ خرداد ماه سال ۱۳۷۳ به بهره‌برداري رسيد. با افزايش مصرف داخلي و همچنين بهبود بازار مصرف در منطقه، اجراي طرح توسعه شرکت براي توليد سالانه ۷۵۰۰۰ تن آلكيل بنزن خطي و ۱۴۰۰۰۰ تن نرمال پارافين قوت گرفت.

با بهره‌گيري از دانش موجود و به‌کارگیری مهارت‌های علمی و تجربی نیروهای متخصص، این شرکت موفق شد در سال ۱۳۸۲ طرح توسعه خود را با موفقيت به انجام رساند. شركت سرمايه‌گذاري صنايع شيميايي ايران به منظور کاهش توليد محصول جانبي آلکیلات سنگین (HAB) و همچنین ارتقای كيفيت و افزایش میزان تولید آلكيل بنزن خطي (LAB)، با همکاری شرکت Sinopec طرح هیدروژن‌دهی انتخابی دی‌الفین‌ها (DSH) را در سال ۱۳۸۷ با موفقيت به بهره‌برداري رساند.

شركت سرمايه‌گذاري صنايع شيميايي ايران در سال ۱۳۸۹ موفق به دريافت استاندارد ملي برای محصولات خود گردید و برگ زرین دیگری را در کارنامه افتخارات خود به ثبت رسانید.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی شیران

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی شیران

 شركت سرمايه‌گذاري صنايع شيميايي ايران با نماد شیران در روند سودآوری به دو دوره صعود رسیده است.
در گزارش ۶ ماهه سال ۱۳۹۸صعود داشته است. ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد ودرصد رشد گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.
سهم شیران ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام، فقط یکی ازشرایط دراین استراتژی را دارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی شیران

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی شیران

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم
و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم. بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد. همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد. همان طور که مشاهده می کنید درآخرین گزارش ۳۷۵  درصد و در گزارش ماقبل آخر۳۵۷ درصد سهم شیران رشد داشته است، و درگزارش آخر بیشترین سود را درچهار دوره اخیر ساخته است  بنابراین تمامی شرایط کانسلیم را دارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی شیران

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی شیران

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی  شركت سرمايه‌گذاري صنايع شيميايي ايران  می‌پردازیم. بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد. همان طور که از نمودارسهم شیران مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی بیشتری را درشهریور ماه ۹۸نسبت به شهریورماه۹۷داشته است. بنابراین تا اینجا یکی از ویژگی های استراتژی توان تعدیل را دارا می باشد. حال باید محصول استراتژیک
شركت سرمايه‌گذاري صنايع شيميايي ايران  را مشخص کنیم و بعد ازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول
استراتژیک این شرکت می پردازیم. محصولات تولیدی شرکت را از قسمت سهم فروش محصولات، در استراتژی
توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید  مشاهده نمایید.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی شیران

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی شیران

در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام، باید محصول استراتژیک و محصولی که بیشترین درصد فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم. زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت دارا می باشد.
هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر می باشد.
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طورکه در نمودار بالا مشخص است (الکیل بنزن خطی – داخلی) محصول استراتژیک در
شركت سرمايه‌گذاري صنايع شيميايي ايران  می باشد. در ادامه به بررسی روند نرخ فروش
(الکیل بنزن خطی – داخلی) در شركت سرمايه‌گذاري صنايع شيميايي ايران خواهیم پرداخت.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی شیران

نرخ فروش در تحلیل بنیادی شیران

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک شیران که محصول، (الکیل بنزن خطی – داخلی) می باشد و۴۷ درصد تولیدات شرکت را شامل می شود، در آخرین گزارش شرکت که شهریور ماه می باشد نسبت به ماه قبل خود کاهش  داشته است که از این لحاظ تایید نمی شود.
بنابراین  شركت سرمايه‌گذاري صنايع شيميايي ايران  با نماد شیران ازیک فیلتر بنیادی استراتژی توان تعدیل عبور می کند.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی شیران

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی شیران

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید  شركت سرمايه‌گذاري صنايع شيميايي ايران با نماد شیران به حقیقی ها تمایل بیشتری دارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی شیران

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی شیران

در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی
ارائه داده است،

قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت
گزارش خوبی ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.

همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM شركت سرمايه‌گذاري صنايع شيميايي ايران
با نماد شیران مشاهده می‌کنید دربلند مدت وابستگی داشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال شیران

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال شیران

همان طور که در روند قیمت سهم شیران مشاهده می کنید این شرکت درحال اصلاح قیمتی می باشد.
نکته:
شیران بنیاد خوبی دارد ولی از نظر روند قیمتی درحال اصلاح قیمتی قرار دارد و از نقطه حمایت عبور کرده است.
نتیجه‌ گیری:
 شركت سرمايه‌گذاري صنايع شيميايي ايران با توانایی بالا در عرصه (صنایع شیمیایی) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم شیران را دارید،  شركت سرمايه‌گذاري صنايع شيميايي ايران درحال اصلاح قیمتی است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم شیران ازشش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)ازچهارفیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم شیران چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد خوب سهم شیران در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (شیران) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی
را مشاهده کنید،می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.

این تحلیل بنیادی درتاریخ ۱۳۹۸/۷/۲۶ انجام‌گرفته است وهرلحظه باارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم شیران و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا