نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی غشان ۱۳۹۸/۱۰/۲۶

تحلیل بنیادی غشان

تحلیل بنیادی سهم غشان‌ (شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم غشان‌ (شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

پروانه تاسیس شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان در تاریخ ۱۳۳۹/۰۸/۱۱ با سرمایه اولیه سی میلیون ریال در تهران صادر و در تاریخ ۱۳۴۲/۱۰/۲۷ضمن تغییر نام به کارخانه شیر پاستوریزه ، انتقال محل شرکت از تهران به مشهد انجام شد. در ۱۳۴۲/۱۰/۲۹به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده تحت شماره ۷۹۳۵ و تحت نام شرکت سهامی شیر و لبنیات پاستوریزه مشهد به ثبت رسید.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی غشان

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی غشان

شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان با نماد غشان‌ در روند سودآوری درحال نزول است.
در گزارش۶ ماهه سال ۱۳۹۸درروند سودآوری این شرکت در حال نزول است. ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد و درصد رشدگزارش آخر
 بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد. سهم غشان‌ ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام، هیچ یک ازشرایط دراین استراتژی را ندارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی غشان

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی غشان

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم. بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش
آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد. همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهاردوره اخیر ساخته باشد. همان طور که مشاهده می کنید درآخرین گزارش منفی ۲۷- درصد و درگزارش ماقبل آخر۱۳۵درصد رشد داشته است و هیچ یک از شرایط کانسلیم را ندارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی غشان‌

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی غشان‌

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان  می‌پردازیم. بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد. همان طور که ازنمودارسهم غشان‌ مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی بیشتری را درآذرماه ۹۸نسبت به آذرماه ۹۷ داشته است، حال باید محصول استراتژیک شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان را مشخص کنیم و بعد ازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم. محصولات تولیدی شرکت را از قسمت سهم فروش محصولات،دراستراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانیدمشاهده نمایید.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی غشان‌

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی غشان‌

در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام، باید محصول استراتژیک و محصولی که بیشترین درصد فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم. زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت دارا می باشد.
هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر می باشد.
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طورکه در نموداربالا مشخص است(انواع شیر)محصول استراتژیک درشرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان می باشد.
در ادامه به بررسی روند نرخ فروش(انواع شیر)درشرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان خواهیم پرداخت.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی غشان‌

نرخ فروش در تحلیل بنیادی غشان‌

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک غشان‌ که محصول،( انواع شیر) می باشد و ۴۱ درصد درآمد را شامل می شود، درآخرین گزارش شرکت که آذر ماه می باشد نسبت به ماه قبل خود کاهش داشته است بنابراین شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان با نماد غشان‌ از یک فیلتر توان تعدیل عبور می کند.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی غشان‌

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی غشان‌

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان به هیچ گروهی وابستگی خاصی ندارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی غشان‌

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی غشان‌

درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان با نماد غشان‌ مشاهده می‌کنید دربلند مدت وابستگی به گزارش داشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال غشان

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال غشان

همان طور که در روند قیمت سهم غشان‌ مشاهده می کنید این شرکت درحال نزول قیمتی است.
نکته:
غشان‌ بنیادضعیفی دارد و درحال نزول قیمتی است.
نتیجه‌ گیری:
شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان با توانایی بالا در عرصه (شیرپاستوریزه) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم غشان‌ را دارید، درحال نزول قیمتی است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم غشان‌ ازشش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)ازیک فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم غشان‌ چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی ندارد، با اطلاع از بنیادضعیف سهم غشان‌ در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (غشان‌) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی درتاریخ۱۳۹۸/۱۰/۲۶انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند
و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.

همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی
و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.

این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم غشان‌ و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس
و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا