final-logo-png

نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار تحلیل بنیادی سهام

تحلیل بنیادی غشصفا 1398/07/25

دسته بندی :تحلیل بنیادی 17 اکتبر 2019 مدیر سایت 1352

تحلیل بنیادی غشصفا

تحلیل بنیادی سهم غشصفا ( شیرپاستوریزه پگاه اصفهان) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم غشصفا ( شیرپاستوریزه پگاه اصفهان) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه
 نخستین کارخانه شیر پاستوریزه اصفهان در سال ۱۳۳۷ پی‎ریزی و تجهیز گردیده و راه‎اندازی آن طی دو سال به طول انجامید.اصفهان ، همچون تبریز و شیراز ، یکی از سه شهری بود که از سوی وزارت کشاورزی دولت وقت ، برای نصب و راه‎اندازی کارخانه‎های دانمارکی انتخاب شد.منوچهر قانع سهامدار اصلی کارخانه ، با کمک ۲۳ کارگر و کارمند ، تولید حدود ۳۰۰ کیلوگرم شیر پاستوریزه در روز را در خیابان بزرگمهر اصفهان آغاز کرد.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی غشصفا

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی غشصفا

 شیرپاستوریزه پگاه اصفهان با نماد غشصفا در روند سودآوری به دو دوره صعود رسیده است.
در گزارش 3 ماهه سال ۱۳۹8صعود داشته است. ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد ودرصد رشد گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.
سهم غشصفا ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام، فقط یکی ازشرایط دراین استراتژی را دارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی غشصفا

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی غشصفا

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم
و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم. بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد. همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد. همان طور که مشاهده می کنید درآخرین گزارش 54  درصد و در گزارش ماقبل آخر119 درصد سهم غشصفا رشد داشته است، و درگزارش آخر کمترین سود را درچهار دوره اخیر ساخته است
بنابراین فقط یکی از شرایط کانسلیم را دارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی غشصفا

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی غشصفا

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی  شیرپاستوریزه پگاه اصفهان  می‌پردازیم. بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد. همان طور که از نمودارسهم غشصفا مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی بیشتری را درشهریور ماه ۹۸نسبت به شهریورماه۹۷داشته است. بنابراین تا اینجا یکی از ویژگی های استراتژی توان تعدیل را دارا می باشد. حال باید محصول استراتژیک  شیرپاستوریزه پگاه اصفهان  را مشخص کنیم و بعد ازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم. محصولات تولیدی شرکت را از قسمت سهم فروش محصولات، در استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید  مشاهده نمایید.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی غشصفا

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی غشصفا

در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام، باید محصول استراتژیک و محصولی که بیشترین درصد فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم. زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت دارا می باشد.
هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر می باشد.
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طورکه در نمودار بالا مشخص است (انواع خامه) محصول استراتژیک در  شیرپاستوریزه پگاه اصفهان  می باشد.
در ادامه به بررسی روند نرخ فروش (انواع خامه)در شیرپاستوریزه پگاه اصفهان خواهیم پرداخت.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی غشصفا

نرخ فروش در تحلیل بنیادی غشصفا

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک غشصفا که محصول، (انواع خامه) می باشد و31 درصد تولیدات شرکت را شامل می شود، در آخرین گزارش شرکت که شهریور ماه می باشد نسبت
به ماه قبل خود افزایش داشته است که از این لحاظ تایید می شود.

بنابراین  شیرپاستوریزه پگاه اصفهان  با نماد غشصفا ازهر دو فیلتر بنیادی استراتژی توان تعدیل عبور می کند.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی غشصفا

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی غشصفا

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید  شیرپاستوریزه پگاه اصفهان با نماد غشصفا به هیچ گروهی وابستگی خاصی ندارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی غشصفا

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی غشصفا

در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM شیرپاستوریزه پگاه اصفهان  با نماد غشصفا مشاهده می‌کنید دربلند مدت وابستگی داشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال غشصفا

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال غشصفا

همان طور که در روند قیمت سهم غشصفا مشاهده می کنید این شرکت درحال رنج قیمتی می باشد.
نکته:
غشصفا بنیاد خوبی دارد ولی از نظر روند قیمتی درحال رنج قیمتی قرار دارد.
نتیجه‌ گیری:
 شیرپاستوریزه پگاه اصفهان با توانایی بالا در عرصه (لبنیات) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم غشصفا را دارید،  شیرپاستوریزه پگاه اصفهان درحال رنج قیمتی است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم غشصفا ازشش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)ازچهارفیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم غشصفا چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد خوب سهم غشصفا در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (غشصفا) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی درتاریخ 25/7/1398انجام‌گرفته است وهرلحظه باارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم غشصفا و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

مطالب زیر را حتما بخوانید:

 1. عبدالله گفته؛
  13:52 2019/10/25

  سلام.
  نرم افزار خوبیه ولی چنتا اشکال بزرگ داره.
  اول قیمتش زیاده
  دوم ارائه در قالب نرم افزار سبک قدیمی هست بهتره که تحت وب باشه که از هرجا دسترسی داشته باشیم. من خودم به نوبه چون شاغل هستم و همیشه به سیستم منزل دسترسی ندارم این مورد بسیار مشکل سازه واسم ولی اگر تحت وب بود با تبلت میتونستم هرجایی استفاده کنم..
  ومشکل بعدی ارائه نشدن تحت اندروید و ios هست..
  قطعا با کاهش قیمت و ارائه تحت وب و اندروید از استقبال زیادی برخوردار خواهد شد

  • مدیر سایت گفته؛
   14:08 2019/10/26

   باسلام و احترام.ان شاءالله به زودی نسخه موبایلی این نرم افزار هم ارائه خواهد شد. با احترام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: