نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی غگلپا ۱۳۹۸/۱۰/۱۳

تحلیل بنیادی غگلپا
با استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی سهم غگلپا‌ (شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم غگلپا‌ (شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان یکی از شرکتهای تولید کننده فرآورده های تحت پوشش شرکت صنایع شیرایران است
که درسال ۱۳۵۲ با خرید ماشین آلات مورد نیاز از کشور بلغارستان تاسیس شده و درسال ۱۳۶۲ تکمیل و راه اندازی گردیده است. در سال ۱۳۷٠ طرح توسعه شرکت تصویب و در سال ۱۳۷۳ تولید پنیر سفید آبنمکی ایران با تکنولوژی خریداری شده از شرکت آلمانی آلپما با ظرفیت اسمی تبدیل ۱٠ تن شیر در ساعت و ظرفیت فرآوری روزانه ۲٠٠ تن شیر راه اندازی و مورد بهره برداری قرارگرفت.
سپس خرید و راه اندازی ماشین آلات تولید و بسته بندی انواع پنیرهای پرورده، دوغ و ماست مورد توجه قرار گرفت و درسال ۱۳۸۵ در راستای توسعه و تنوع محصولات و پاسخگوئی به نیاز مصرف مشتریان اقدام به تولید فرآورده های استریل وپنیر فتا به روش فراپالایش گردید.

استراتژی TTM شرکت غگلپا

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی غگلپا

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان با نماد غگلپا‌ در روند سودآوری به صعود مناسبی رسیده است.
در گزارش ۶ ماهه سال ۱۳۹۹به یک دوره صعود نسبت به گزارش ماقبل آخر رسیده است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوری TTM ،شرکت مورد بررسی باید در گزارش دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد و درصد رشدگزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.
سهم غگلپا‌ ازنظر استراتژی TTM درتحلیل بنیادی سهام، تمامی شرایط لازم برای این استراتژی تحلیل بنیادی را دارد.

استراتژی کانسلیم شرکت غگلپا

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی غگلپا

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در گزارش آخر نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم
و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم.
بر همین مبنا شرکت باید در گزارش
آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۴۰ درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهاردوره اخیر ساخته باشد.
همان طور که مشاهده می کنید این شرکت درآخرین گزارش ۲۹۸ درصد رشد داشته است، وتمامی شرایط لازم برا یعبور از فیلترهای استراتژی کانسلیم را دارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل شرکت غگلپا‌

استراتژی توان تعدیل شرکت غگلپا‌

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان  می‌پردازیم.
بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود در فصل جاری داشته باشد.
همان طور که ازنمودارسهم غگلپا‌ مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی بیشتری را درآذرماه ۹۹ نسبت به آذرماه ۹۸داشته است، حال باید محصول استراتژیک شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان را مشخص کنیم و بعد ازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.
محصولات تولیدی شرکت را از قسمت سهم فروش محصولات،دراستراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانیدمشاهده نمایید.

محصول استراتژیک شرکت غگلپا‌

محصول استراتژیک شرکت غگلپا‌

در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام،
باید محصول استراتژیک و محصولی که بیشترین درصد فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم.
زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت داراست .

هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر خواهد بود .
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طورکه در نموداربالا مشخص است (انواع پنیر) محصول استراتژیک در شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان  بوده است .
در ادامه به بررسی روند نرخ فروش (انواع پنیر) درشرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان خواهیم پرداخت.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت غگلپا‌ 

نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت غگلپا‌ 

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک غگلپا‌ که محصول،(انواع پنیر) می باشد و ۷۵ درصد درآمد را شامل می شود، درآخرین گزارش شرکت که آذر ماه منتشر شده است، نسبت به ماه قبل خود افزایش داشته است بنابراین شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان با نماد غگلپا‌ از این فیلتر استراتژی توان تعدیل عبور می کند.

با بررسی نمودار نرح فروش محصول استراتژیک شرکت غگلپا کاملا مشخص است که نرخ فروش محصول گروه پنیر در هر سال رشد مناسبی نسبت به سال گذشته به دست آورده است و در فصل پاییز سال ۹۹ نیز این افزایش با جهش مناسب تری همراه شده است .

میزان فروش محصول استراتژیک شرکت غگلپا 

میزان فروش محصول استراتژیک شرکت غگلپا 

همانطور که در نمودار میزان فروش محصول استراتژیک شرکت غگلپا مشاهده می کنید، میزان فروش این گروه از محصولات در سال ۹۹ به نسبت مدت مشابه در سال ۹۸ به میزان مناسب و قابل قبولی رشد کرده است و از نظر این بخش از استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی شرایط مطلوبی دارد .

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام شرکت غگلپا‌

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام شرکت غگلپا‌

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم
و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها
و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.

همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان به گروه سهامداران حقوقی خود وابستگی بیشتری داشته است و نمودار قیمت این سهم با عملکرد این گروه از سهامداران مطابقت بیشتری دارد .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نمودارهای تطبیقی قیمت سهم شرکت غگلپا‌

نمودارهای تطبیقی قیمت سهم شرکت غگلپا‌

درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان با نماد غگلپا‌ مشاهده می‌کنید در بلند مدت وابستگی داشته است.
البته این تحلیل در حالت فعلی و در وضعیت فعلی نمودار بررسی شده است و باید دید بعد از اننشار گزارش جدید این شرکت مربوط به دوره سه ماهه سوم سال ۹۹ این نمودار چه وضعیتی خواهد داشت .

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال غگلپا‌

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال غگلپا‌

همان طور که در روند قیمت سهم غگلپا‌ مشاهده می کنید این شرکت درحال اصلاح قیمت و بدون روند مشخص حرکتی است.
نکته:
شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان با نماد غگلپا ‌بنیاد مطلوب و مناسبی دارد و درحال اصلاح قیمت و بدون روند مشخص حرکتی  است.
نتیجه‌ گیری:
شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان با توانایی بالا در عرصه (محصولات غدایی و آشامیدنی به جز قند و شکر) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم غگلپا‌ را دارید، درحال اصلاح قیمت می باشد.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم غگلپا‌ از هفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل) ازتمامی هفت فیلتر به خوبی  عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم غگلپا‌ چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی ندارد، با اطلاع از بنیاد مناسب و مطلوب سهم غگلپا‌ در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (غگلپا‌) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی درتاریخ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

 

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند
و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.

همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی
و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.

این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس است .
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم غگلپا‌ و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس
و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نویسنده: امیرحسین قربان زاده

 

2 در مورد “تحلیل بنیادی غگلپا ۱۳۹۸/۱۰/۱۳”

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا