نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی فرابورس ۱۳۹۸/۰۸/۲۳

تحلیل بنیادی فرابورس

تحلیل بنیادی سهم فرابورس‌ (شرکت فرابورس ايران) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم فرابورس‌ (شرکت فرابورس ايران) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

شرکت فرابورس ايران در تاريخ ۱۳۸۷/۸/۲۲ تحت شماره ۳۳۲۴۸۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غيرتجاري تهران به ثبت رسید و فعاليت خود را آغاز کرد. پس از تدوین و تصویب دستورالعمل‌های مورد نیاز جهت پذیرش و دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات فرابورس و ایجاد زیر ساخت‌های لازم، بازار فرابورس ایران در تاریخ ۶ مهرماه ۱۳۸۸ به طور رسمی
فعالیت خود را آغاز کرد.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی فرابورس‌

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی فرابورس‌

شرکت فرابورس ايران با نماد فرابورس‌ در روند سودآوری به دو دوره صعود رسیده است.
در گزارش ۶ ماهه سال ۱۳۹۸صعود با درصد رشد بیشترنسبت به گزارش ماقبل آخرداشته است. ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد ودرصد رشد گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد. سهم فرابورس‌ ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام، تمامی شرایط دراین استراتژی را دارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی فرابورس

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی فرابورس

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم. بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش
آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد. همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهاردوره اخیر ساخته باشد.
همان طور که مشاهده می کنید درآخرین گزارش ۲۱۹ درصد و درگزارش ماقبل آخر ۲۴۲ درصد رشد داشته است
و درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهاردوره اخیر ساخته وتمامی شرایط کانسلیم را دارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی فرابورس

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی فرابورس

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شرکت فرابورس ايران  می‌پردازیم. بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد. همان طور که از نمودارسهم فرابورس‌ مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی بیشتری را درمهرماه ۹۸ نسبت به مهرماه ۹۷داشته است. بنابراین تا اینجا یکی از ویژگی های استراتژی توان تعدیل را دارا می باشد.

مبلغ فروش در تحلیل بنیادی فرابورس‌

مبلغ فروش در تحلیل بنیادی فرابورس‌

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید در آخرین گزارش شرکت که مهرماه می باشد مبلغ فروش نسبت به ماه قبل خود افزایش داشته است که ازاین لحاظ تایید می شود. بنابراین شرکت فرابورس ايران با نماد فرابورس‌ ازهردو فیلتر بنیادی استراتژی توان تعدیل عبورمی کند.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی فرابورس‌

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی فرابورس‌

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت فرابورس ايران وابستگی خاصی به هیچ گروهی ندارد.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی فرابورس‌

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی فرابورس‌

در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت فرابورس ايران  با نماد فرابورس‌ مشاهده می‌کنید دربلند مدت وابستگی داشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال فرابورس‌

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال فرابورس‌

همان طور که در روند قیمت سهم فرابورس‌ مشاهده می کنید این شرکت درحال صعود قیمتی است.

نکته:

فرابورس‌ بنیاد بسیارعالی دارد و درحال صعود قیمتی می باشد.

نتیجه‌ گیری:

شرکت فرابورس ايران  با توانایی بالا در عرصه (معاملات فرابورس) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم فرابورس‌ را دارید، روند قیمتی درحال صعود می باشد.
ازنظرتحلیل بنیادی،سهم فرابورس‌ازشش فیلترتحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)ازشش فیلترعبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم فرابورس‌ چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیادبسیارعالی سهم فرابورس‌ در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (فرابورس‌) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی درتاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۳ انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام 

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و سهام بنیادی می پردازد شناسایی بهترین.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم فرابورس‌ و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا