نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی قنیشا ۱۳۹۸/۱۰/۰۶

تحلیل بنیادی قنیشا

تحلیل بنیادی سهم قنیشا‌ (کارخانه قند نیشابور) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم قنیشا‌ (کارخانه قند نیشابور) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

در اوایل بهمن ماه ۱۳۴۳ بانک صنعت ومعدن وسازمان برنامه و بودجه جهت احداث کارخانه قند نیشابور به ظرفیت ۱۰۰۰ تن اقدام و پروانه تاسیس آن از وزارت صنایع دریافت گردید . این کارخانه به شماره ۶۷ در تاریخ ۱۳۴۵/۰۵/۳۱ در اداره ثبت شرکت های نیشابور با سرمایه ۲۲ میلیون تومان به ثبت رسید.

سال ۱۳۴۸ در راستای توسعه کارخانه ، ظرفیت به ۱۵۰۰ تن چغندر افزایش یافت . متعاقبا در سال ۱۳۸۴ ، ظرفیت به میزان مصرف ۳۰۰۰ تن چغندردر روزوتولید شکر از محل چغندر به میزان ۵۲۲۰۰ تن  و همچنین تصفیه شکرخام به میزان ۱۲۸۸۰۰ تن در سال ارتقا داده شد. خوشبختانه در طی این سال ها با توجه به جذب چغندر کاران ، تولید محصول با کیفیت  همراه با صیانت از محیط زیست ودیگر ذینفعان توانسته ایم جایگاه خود را در صنعت قند استان و ایران تثبیت کنیم . شرکت قند نیشابور در سال ۱۳۷۴ با نماد (قنیشا)در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی قنیشا

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی قنیشا

کارخانه قند نیشابور با نماد قنیشا‌ در روند سودآوری به دو دوره صعود رسیده است.
در گزارش ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۸به دو دوره صعود با درصد رشد کمتر نسبت به گزارش ماقبل آخر رسیده است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد ودرصدرشدگزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد. سهم قنیشا‌ ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام، فقط یکی ازشرایط دراین استراتژی را دارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی قنیشا

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی قنیشا

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم. بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش
آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد. همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهاردوره اخیر ساخته باشد. همان طور که مشاهده می کنید درآخرین گزارش ۳۸ درصد و درگزارش ماقبل آخر۱۰۴درصد رشد داشته است، بنابراین فقط یکی ازشرایط کانسلیم را دارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی قنیشا‌

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی قنیشا‌

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی کارخانه قند نیشابور  می‌پردازیم. بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد. همان طور که ازنمودارسهم قنیشا‌ مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی کمتری را درآذرماه ۹۸ نسبت به آذرماه ۹۷داشته است. حال باید محصول استراتژیک کارخانه قند نیشابور را مشخص کنیم و بعد ازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم. محصولات تولیدی شرکت را از قسمت سهم فروش محصولات،دراستراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانیدمشاهده نمایید.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی قنیشا‌

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی قنیشا‌

در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام، باید محصول استراتژیک و محصولی که بیشترین درصد فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم. زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت دارا می باشد.
هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر می باشد.
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طورکه در نموداربالا مشخص است(شکرسفیدحاصل ازشکرخام خریداری)محصول استراتژیک درکارخانه قند نیشابور می باشد.در ادامه به بررسی روند نرخ فروش(شکرسفیدحاصل ازشکرخام خریداری)درکارخانه قند نیشابور خواهیم پرداخت.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی قنیشا‌

نرخ فروش در تحلیل بنیادی قنیشا‌

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک قنیشا‌ که محصول،( شکرسفیدحاصل ازشکرخام خریداری)می باشد و ۵۱ درصد درآمد را شامل می شود، در آخرین گزارش شرکت که آذر ماه می باشد نسبت به ماه قبل خود افزایش داشته است ولی به دلیل اینکه ازفیلتر توان تعدیل را عبورنکرده است. کارخانه قند نیشابور با نماد قنیشا‌ هیچ یک از شرایط توان تعدیل را نمی گیرد.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی قنیشا‌

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی قنیشا‌

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید کارخانه قند نیشابور به هیچ گروهی وابستگی خاصی ندارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی قنیشا‌

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی قنیشا‌

درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMکارخانه قند نیشابور با نماد قنیشا‌ مشاهده می‌کنید در بلند مدت وابستگی داشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال قنیشا‌

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال قنیشا‌

همان طور که در روند قیمت سهم قنیشا‌ مشاهده می کنید این شرکت درحال اصلاح قیمت ونزولی است.
نکته:
قنیشا‌بنیادمتوسطی دارد و درحال نزول قیمتی می باشد.
نتیجه‌ گیری:
کارخانه قند نیشابور با توانایی بالا در عرصه (قند و شکر) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم قنیشا‌ را دارید، درحال نزول می باشد.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم قنیشا‌ ازشش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)ازدو فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم قنیشا‌ چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیادمتوسط سهم قنیشا‌ در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (قنیشا‌) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی سهم قنیشا‌ درتاریخ۱۳۹۸/۱۰/۶ انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم قنیشا‌ و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس
و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا