نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی نمرینو ۱۳۹۸/۰۷/۱۰

تحلیل بنیادی نمرینو

تحلیل بنیادی سهم نمرینو (کارخانجات ايران مرينوس) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم نمرینو (کارخانجات ايران مرينوس) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه
 کارخانجات ايران مرينوس در سال ۱۳۴۶ با هدف توليد منسوجات پشمي و فاستوني در شهرستان قم و ابتدائا” با نام شرکت سهامي خاص پشمبافي ايران تاسيس گرديد و در سال ۱۳۴۹ به بهره برداري اوليه رسيده و در سال ۱۳۵۱ به صورت کامل مورد بهره برداري قرار گرفت. در سال ۱۳۵۳ نام شرکت به پشمبافي ايران مرينوس تغيير يافت و در سال ۱۳۵۴ به شرکت سهامي عام تبديل شد و در سال ۱۳۷۱ نهايتا” به نام کارخانجات ايران مرينوس تغيير کرد.
شرکت در بهمن ماه ۱۳۵۶ در سازمان کارخانجات ايران مرينوس پذيرفته شده و نام آن از اين سال در تابلو نمرینو درج شده است.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی نمرینو

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی نمرینو
کارخانجات ايران مرينوس با نماد نمرینو در روند سودآوری دو دوره صعود داشته است.
در گزارش ۳ ماهه سال ۱۳۹۸صعود بادرصد رشد کمتری نسبت به گزارش ماقبل آخر داشته که از تولید زیان به سود آوری رسیده است. ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد ودرصد رشد گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.
سهم نمرینو ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام، به دو دوره صعود رسیده است و سهم نمرینو فقط یکی از شرایط را در این استراتژی دارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی نمرینو

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی نمرینو

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم
و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم.
بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
همان طور که مشاهده می کنید درآخرین گزارش ۸۶۶ درصد و در گزارش ماقبل آخر۵۰۱ درصد سهم نمرینو رشد داشته است، ولی سود کمتری را در یک سال اخیر ساخته و فقط یکی از شرایط کانسلیم را دارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی نمرینو

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی نمرینو

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی کارخانجات ايران مرينوس می‌پردازیم.
بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد.
همان طور که از نمودارسهم نمرینو مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی بیشتری را درشهریور ماه ۹۸نسبت به شهریورماه ۹۷داشته است. بنابراین تا اینجا یکی از ویژگی های استراتژی توان تعدیل را دارا می باشد.
حال باید محصول استراتژیک کارخانجات ايران مرينوس را مشخص کنیم و بعد ازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.
محصولات تولیدی شرکت را از قسمت سهم فروش محصولات، در استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام
می توانید  مشاهده نمایید.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی نمرینو

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی نمرینو

در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام، باید محصول استراتژیک
و محصولی که بیشترین درصد فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم.

زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت دارا می باشد.
هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر می باشد.
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طورکه در نمودار بالا مشخص است (فاستونی) محصول استراتژیک در کارخانجات ايران مرينوس می باشد.
در ادامه به بررسی روند نرخ فروش (فاستونی) در کارخانجات ايران مرينوس خواهیم پرداخت.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی نمرینو

نرخ فروش در تحلیل بنیادی نمرینو

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک نمرینو که محصول، (فاستونی) می باشد و ۵۷ درصد تولیدات شرکت را شامل می شود، در آخرین گزارش شرکت که شهریور ماه می باشد نسبت به ماه قبل خود افزایش داشته است که از این لحاظ تایید می شود.
بنابراین کارخانجات ايران مرينوس با نماد نمرینو از هر دو فیلتر بنیادی استراتژی توان تعدیل عبور می کند.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی نمرینو

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی نمرینو

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید کارخانجات ايران مرينوس با نماد نمرینو تا حدودی به حقوقی ها تمایل بیشتری دارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی نمرینو

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی نمرینو

در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMکارخانجات ايران مرينوس با نماد
نمرینو مشاهده می‌کنید وابستگی را به گزارش دربلند مدت داشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال نمرینو

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال نمرینو

همان طور که در روند قیمت سهم نمرینو مشاهده می کنید این شرکت در حال اصلاح قیمت می باشد.
نکته:
این سهم (نمرینو) بنیاد خوبی دارد و از نظررشد قیمتی فقط یک مقاومت پیش رو دارد و فعلا در حال اصلاح  روند می باشد.
نتیجه‌ گیری:
کارخانجات ايران مرينوس با توانایی بالا در عرصه (منسوجات) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم نمرینو را دارید، کارخانجات ايران مرينوس درروند خود درحال اصلاح قیمت است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم نمرینو ازشش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)ازچهار فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم نمرینو چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد خوب سهم نمرینو در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (نمرینو) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی سهم نمرینو در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۰ انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ
بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.

همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر
قدرتمند بررسی و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.

این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم نمرینو و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا