نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی وتوسم ۱۳۹۸/۰۸/۰۱

تحلیل بنیادی وتوسم

تحلیل بنیادی سهم وتوسم (شرکـت سـرمـایـه گـذاری توسـعه ملی) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم وتوسم (شرکـت سـرمـایـه گـذاری توسـعه ملی) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

شرکت گروه صنایع ثروت آفرین در تاریخ ۱۳۸۲/۰۶/۱۵ به صورت شرکت سهامی عام تأسیـس گردیده و طی شمـاره ۲۰۸۶۶۹ در اداره ثبـت شرکتــها و مالکیـّت صنعتـی تهـران به ثبت رسیده است. برابر مصوبـه مجمـع عمومی فوق الـعاده صاحبان سهـام در تاریخ ۱۳۸۳/۰۳/۲۷  نام شـرکت  به شـرکت سرمایـه گذاری توسـعه ملـی تغییـر یافتـه است.
در حـال حاضر شرکـت سـرمـایـه گـذاری توسـعه ملی ( سهامی عام ) از جملـه شرکتهـای
فرعی شرکت سرمایه گـذاری گـروه توسـعه ملی ایران ( سهامی عام ) است.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی وتوسم

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی وتوسم

 شرکـت سـرمـایـه گـذاری توسـعه ملی با نماد وتوسم در روند سودآوری به دو دوره صعود رسیده است.
در گزارش ۹ ماهه سال ۱۳۹۸صعود با برتری درصد رشد نسبت به گزارش ماقبل آخر خود داشته است. ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعوتوسم بدون زیان داشته باشد ودرصد رشد گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد. سهم وتوسم ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام، تمامی شرایط دراین استراتژی را دارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی وتوسم

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی وتوسم

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم
و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم. بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد. همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد. همان طور که مشاهده می کنید درآخرین گزارش ۱۱۱ درصد و در گزارش ماقبل آخر۹۹ درصد سهم وتوسم رشد داشته است، و درگزارش ماقبل آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته است
بنابراین تمامی شرایط کانسلیم را دارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی وتوسم

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شرکـت سـرمـایـه گـذاری توسـعه ملی می‌پردازیم. بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد. به دلیل اینکه شرکـت سـرمـایـه گـذاری توسـعه ملی تولیدی نمی باشد و فاقد هرگونه گزارش فروش کل ماهیانه است نمی شود توان تعدیل را برای این سهم محاسبه نمود. 

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی وتوسم

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی وتوسم

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنیدشرکـت سـرمـایـه گـذاری توسـعه ملی با نماد وتوسم
به هیچ گروهی وابستگی ندارد.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی وتوسم

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی وتوسم

در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM شرکـت سـرمـایـه گـذاری توسـعه ملی
با نماد وتوسم مشاهده می‌کنید دربلند مدت وابستگی داشته است.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال وتوسم

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال وتوسم

همان طور که در روند قیمت سهم وتوسم مشاهده می کنید این شرکت درحال صعود در روند قیمتی می باشد.
نکته:
وتوسم بنیاد بسیار عالی دارد و از نظر روند قیمتی هم اکنون درحال صعود می باشد.
نتیجه‌ گیری:
 شرکـت سـرمـایـه گـذاری توسـعه ملی با توانایی بالا در عرصه (سرمایه گذاری) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم وتوسم را دارید،  شرکـت سـرمـایـه گـذاری توسـعه ملی درحال صعود قیمتی است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم وتوسم ازچهارفیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)ازچهارفیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم وتوسم چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد بسیارعالی سهم وتوسم در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (وتوسم) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی درتاریخ ۱۳۹۸/۸/۱ انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم وتوسم و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا