نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی وساپا ۱۳۹۸/۱۰/۰۳

تحلیل بنیادی وساپا

تحلیل بنیادی سهم وساپا‌ (شركت گروه سرمايه گذاري سايپا) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم وساپا‌ (شركت گروه سرمايه گذاري سايپا) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

شركت گروه سرمايه گذاري سايپا در تاريخ۱/۱۰ /۱۳۴۴ تحت نام شرکت سهامي ديروپ ايران تاسيس و در اداره ثبت شرکتهاي تهران به شماره ۱۰۳۴۶به ثبت رسيد و تحت پروانه بهره برداري به شماره ۲۶۸۱۸ صادره از وزارت صنايع بهره برداري و آغاز گرديد. در تاريخ ۱۳۶۱/۰۸/۱۳نام شركت به صنايع رنگ و رزين طيف سايپا تغيير يافت. بر اساس تصميمات گروه خودروسازي سايپا
(واحد تجاري اصلي)به منظور ايجاد يک شرکت تخصصي در زمينه مديريت بازار سرمايه طبق مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۷نام شرکت از صنايع رنگ و رزين طيف سايپا به شرکت سرمايه گذاري سايپا وطبق مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۲۳نام شركت به گروه سرمايه گذاري سايپا تغيير يافت.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی وساپا

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی وساپا

شركت گروه سرمايه گذاري سايپا با نماد وساپا‌ در روند سودآوری به دو دوره صعود رسیده است.
در گزارش ۶ ماهه سال ۱۳۹۸به دو دوره صعود با درصد رشد بیشتر نسبت به گزارش ماقبل آخر رسیده است. ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد و درصد رشدگزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد. سهم وساپا‌ ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام، تمامی شرایط دراین استراتژی را دارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی وساپا

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی وساپا

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم. بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش
آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد. همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهاردوره اخیر ساخته باشد. همان طور که مشاهده می کنید درآخرین گزارش ۳۴۶۰ درصد و درگزارش ماقبل آخر ۳۴۸ درصد رشد داشته است وفقط یکی از شرایط کانسلیم را دارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی وساپا‌

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شركت گروه سرمايه گذاري سايپا می‌پردازیم. بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد.
به دلیل اینکه شركت گروه سرمايه گذاري سايپا همانند بانک ها، سرمایه گذاری ها و… هیچ گزارش فروش کل ماهیانه ای ندارند نمی شود توان تعدیل را برای این شرکت ها محاسبه کرد.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی وساپا‌

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی وساپا‌

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شركت گروه سرمايه گذاري سايپا به حقوقی ها تمایل داشته است.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی وساپا‌

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی وساپا‌

درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشركت گروه سرمايه گذاري سايپا  با نماد وساپا‌ مشاهده می‌کنید در بلند مدت به گزارش وابستگی داشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال وساپا‌

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال وساپا‌

همان طور که در روند قیمت سهم وساپا‌ مشاهده می کنید درحال صعود می باشد واز مقاومت سهم عبورکرده است.
نکته:
وساپا‌بنیادخوبی دارد و از نظر رشد قیمتی درحال صعود می باشد و از مقاومت سهم عبورکرده است.
نتیجه‌ گیری:
شركت گروه سرمايه گذاري سايپا با توانایی بالا در عرصه (سرمایه گذاری) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم وساپا‌ را دارید، حمایت شده است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم وساپا‌ ازچهارفیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTMو کانسلیم)ازسه فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم وساپا‌ چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد خوب سهم وساپا‌ در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (وساپا‌) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی سهم وساپا‌ درتاریخ۱۳۹۸/۱۰/۳انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند
و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.

همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی
و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.

این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم وساپا‌ و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس
و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا