نرم افزار دایره طلایی سهام

سهام پربازده

تحلیل بنیادی شفا ۱۴۰۱/۱۰/۱۸

  دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان   تحلیل بنیادی شفا مقدمه چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟   این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا آموزش بورس برایشان ایجاد می شود. در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود …

تحلیل بنیادی شفا ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ Read More »

تحلیل بنیادی ومعادن ۱۴۰۱/۱۰/۱۷

  دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان   تحلیل بنیادی ومعادن مقدمه چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟   این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا آموزش بورس برایشان ایجاد می شود. در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود …

تحلیل بنیادی ومعادن ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ Read More »

تحلیل بنیادی حآسا ۱۴۰۱/۱۰/۱۵

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان   تحلیل بنیادی حآسا مقدمه چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟   این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا  آموزش بورس برایشان ایجاد می شود. در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود و …

تحلیل بنیادی حآسا ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ Read More »

تحلیل بنیادی شپارس ۱۴۰۱/۱۰/۱۲

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان   تحلیل بنیادی شپارس مقدمه چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟   این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا  آموزش بورس برایشان ایجاد می شود. در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود و …

تحلیل بنیادی شپارس ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ Read More »

تحلیل بنیادی ثنوسا ۱۴۰۱/۱۰/۹

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان   تحلیل بنیادی ثنوسا مقدمه چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟   این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا آموزش بورس برایشان ایجاد می شود. در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود و …

تحلیل بنیادی ثنوسا ۱۴۰۱/۱۰/۹ Read More »

تحلیل بنیادی گکوثر ۱۴۰۱/۸/۱۸

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان   تحلیل بنیادی گکوثر مقدمه چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟ این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا  آموزش بورس برایشان ایجاد می شود. در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود و زیان …

تحلیل بنیادی گکوثر ۱۴۰۱/۸/۱۸ Read More »

اسکرول به بالا