نرم افزار دایره طلایی سهام

نسبت دوره وصول مطالبات

تحلیل بنیادی حآسا ۱۴۰۱/۱۰/۱۵

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان   تحلیل بنیادی حآسا مقدمه چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟   این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا  آموزش بورس برایشان ایجاد می شود. در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود و …

تحلیل بنیادی حآسا ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ Read More »

تحلیل بنیادی سبجنو ۱۴۰۱/۸/۲۱

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان   تحلیل بنیادی سبجنو مقدمه چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟ این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا  آموزش بورس برایشان ایجاد می شود. در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود و زیان …

تحلیل بنیادی سبجنو ۱۴۰۱/۸/۲۱ Read More »

تحلیل بنیادی دکیمی ۱۴۰۱/۸/۱۶

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان   تحلیل بنیادی دکیمی مقدمه چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟ این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا  آموزش بورس برایشان ایجاد می شود. در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود و زیان …

تحلیل بنیادی دکیمی ۱۴۰۱/۸/۱۶ Read More »

تحلیل بنیادی حآفرین ۱۴۰۱/۸/۷

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان   تحلیل بنیادی حآفرین مقدمه چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟ این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا  آموزش بورس برایشان ایجاد می شود. در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود و زیان …

تحلیل بنیادی حآفرین ۱۴۰۱/۸/۷ Read More »

تحلیل بنیادی دشیمی ۱۴۰۱/۷/۲۱

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان تحلیل بنیادی دشیمی مقدمه چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟ این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا  آموزش بورس برایشان ایجاد می شود. در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود و زیان و …

تحلیل بنیادی دشیمی ۱۴۰۱/۷/۲۱ Read More »

تحلیل بنیادی خچرخش

تحلیل بنیادی خچرخش ۱۴۰۱/۲/۱۷

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان تحلیل بنیادی خچرخش مقدمه چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟ این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا  آموزش بورس برایشان ایجاد می شود. در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود و زیان و …

تحلیل بنیادی خچرخش ۱۴۰۱/۲/۱۷ Read More »

اسکرول به بالا