آخرین تحلیل های بنیادی سهام

جداسازی سهام بنیادی براساس ۷ فیلتر بنیادی

تحلیل بنیادی ثتران
تحلیل بنیادی ثتران ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان تحلیل بنیادی ثتران مقدمه چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟ این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا آموزش بورس برایشان ایجاد می شود. در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای

مطالعه تحلیل بنیادی
 تحلیل بنیادی میهن
تحلیل بنیادی میهن ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان  تحلیل بنیادی میهن مقدمه چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟ این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا آموزش بورس برایشان ایجاد می شود. در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای

مطالعه تحلیل بنیادی
تحلیل بنیادی ثبهساز
تحلیل بنیادی ثبهساز ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان تحلیل بنیادی ثبهساز مقدمه چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟ این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا آموزش بورس برایشان ایجاد می شود. در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای

مطالعه تحلیل بنیادی
تحلیل بنیادی وکبهمن
تحلیل بنیادی وکبهمن ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان تحلیل بنیادی وکبهمن مقدمه چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟ این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا آموزش بورس برایشان ایجاد می شود. در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای

مطالعه تحلیل بنیادی
تحلیل بنیادی شپلی‌
تحلیل بنیادی شپلی ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان تحلیل بنیادی شپلی‌ مقدمه چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟ این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا  آموزش بورس برایشان ایجاد می شود. در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای

مطالعه تحلیل بنیادی
تحلیل بنیادی لپیام
تحلیل بنیادی لپیام ۱۴۰۰/۰۳/۲۱

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان تحلیل بنیادی لپیام مقدمه چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟ این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا آموزش بورس برایشان ایجاد می شود. در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای

مطالعه تحلیل بنیادی
تحلیل بنیادی وشمال  
تحلیل بنیادی وشمال ۱۴۰۰/۰۳/۲۰

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان تحلیل بنیادی وشمال   مقدمه چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟ این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا آموزش بورس برایشان ایجاد می شود. در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی

مطالعه تحلیل بنیادی
تحلیل بنیادی فن آوا
تحلیل بنیادی فن آوا ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان تحلیل بنیادی فن آوا مقدمه چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟ این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا آموزش بورس برایشان ایجاد می شود. در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی

مطالعه تحلیل بنیادی