نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی تاپکیش ۱۳۹۸/۰۹/۲۵

تحلیل بنیادی تاپکیش

تحلیل بنیادی سهم تاپکیش‌ (شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم تاپکیش‌ (شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۸۷/۰۶/۱۸ تأسیس و تحت شماره ۷۴۱۴ در اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش (جهت انجام فعالیتهای بازرگانی مجموعه بانک پارسیان) به ثبت رسیده است.
شرکت کیپک رسالت خود را بهبود و افزایش کسب‌ و کار الکترونیک و همچنین کاهش مشکلات و موانع موجود در این صنعت اعلام می‌نماید و ما مبنای به وجود آمدن خود را دانش‌ بنیان و جهت حرکتمان را رسیدن به خودکفایی قرار داده‌ایم تا توانسته باشیم علاوه بر پیشرفت کشور، زمینه اشتغال جوانان شایسته این مرز و بوم را مهیا کرده باشیم.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی تاپکیش

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی تاپکیش

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش با نماد تاپکیش‌ در روند سودآوری به دو دوره صعود رسیده است.
در گزارش ۹ ماهه سال ۱۳۹۸به دو دوره صعود با درصد رشد کمتر نسبت به گزارش ۶ ماه سال ۱۳۹۸رسیده است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته
باشد ودرصدرشدگزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد. سهم تاپکیش‌ ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام،
فقط یکی ازشرایط دراین استراتژی را دارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی تاپکیش

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی تاپکیش

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم. بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش
آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد. همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را
در چهاردوره اخیر ساخته باشد. همان طور که مشاهده می کنید درآخرین گزارش ۱۳۰درصد و درگزارش ماقبل آخر ۲۱۱ درصد
رشد داشته است، بنابراین فقط یکی از شرایط کانسلیم را دارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی تاپکیش‌

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی تاپکیش‌

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش  می‌پردازیم. بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد. همان طور که ازنمودارسهم تاپکیش‌ مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی بیشتری را درآبان ماه ۹۸ نسبت به آبان ماه ۹۷داشته است. بنابراین تا اینجا از یک فیلتر توان تعدیل عبور کرده است. حال باید محصول استراتژیک شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش را مشخص کنیم و بعد ازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم. محصولات تولیدی شرکت را از قسمت سهم فروش محصولات،دراستراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانیدمشاهده نمایید.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی تاپکیش‌

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی تاپکیش‌

در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام، باید محصول استراتژیک و محصولی که بیشترین درصد فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم. زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت دارا می باشد.
هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر می باشد.
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طورکه در نموداربالا مشخص است(فروش دستگاه کارتخوان)محصول استراتژیک در
شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش می باشد.

در ادامه به بررسی روند نرخ فروش(فروش دستگاه کارتخوان)درشرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش خواهیم پرداخت.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی تاپکیش‌

نرخ فروش در تحلیل بنیادی تاپکیش‌

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک تاپکیش‌ که محصول،(فروش دستگاه کارتخوان)می باشد و۵۸ درصد درآمد را شامل می شود، در آخرین گزارش شرکت که آبان ماه می باشد نسبت به ماه قبل خود کاهش داشته است که ازاین لحاظ تایید نمی شود. بنابراین شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش با نماد تاپکیش‌ ازیک فیلتر بنیادی استراتژی توان تعدیل عبورمی کند.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی تاپکیش‌

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی تاپکیش‌

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش به حقیقی ها تمایل داشته است.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی تاپکیش‌

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی تاپکیش‌

درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش با نماد تاپکیش‌ مشاهده می‌کنید دربلند مدت وابستگی داشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال تاپکیش‌

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال تاپکیش‌

همان طور که در روند قیمت سهم تاپکیش‌ مشاهده می کنید این شرکت درحال صعودقیمتی است.
نکته:
تاپکیش‌بنیادخوبی دارد و درحال صعود قیمتی می باشد.
نتیجه‌ گیری:
شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش با توانایی بالا در عرصه (تجارت الکترونیک) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم تاپکیش‌ را دارید، درحال صعود می باشد.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم تاپکیش‌ ازشش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)ازسه فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم تاپکیش‌ چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد خوب سهم تاپکیش‌ در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (تاپکیش‌) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی سهم تاپکیش‌ درتاریخ۱۳۹۸/۹/۲۵انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم تاپکیش‌ و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا