نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی خپویش ۱۳۹۸/۰۷/۲۹

تحلیل بنیادی خپویش

تحلیل بنیادی سهم خپویش ( شرکت سازه پویش) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم خپویش ( شرکت سازه پویش) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

 شرکت سازه پویش درسال ۱۳۷۵پایه ریزی گردید و در سال ۱۳۷۶ساخت کارخانه وعضویت درانجمن قطعه سازان خودرو صورت گرفت. سال ۱۳۷۷واحد تحقیق وتوسعه شرکت (R&D)شکل گرفت .سال ۱۳۷۸تولید سیستمهای دزدگیر با برند (SPCO) میسر گردید. سال ۱۳۷۹شرکت موفق به اخذ گواهینامه QS9000ازشرکت IQNET آلمان گردید ودرهمین سال تولید محصولات گیرنده وفرستنده نوری(RKE) وشیشه بالابر برقی (PWC) صورت پذیرفت .

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی خپویش

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی خپویش

 شرکت سازه پویش با نماد خپویش در روند سودآوری به دو دوره صعود رسیده است.
در گزارش ۳ ماهه سال ۱۳۹۸صعود داشته است. ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت
باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد ودرصد رشد گزارش آخر بهتر از گزارش
ماقبل آخر باشد.سهم خپویش ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام، فقط یکی ازشرایط دراین استراتژی را دارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی خپویش

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی خپویش

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم
و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم. بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد. همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد. همان طور که مشاهده می کنید درآخرین گزارش ۱۱۲ درصد و در گزارش ماقبل آخر۲۷۹ درصد سهم خپویش رشد داشته است، ولی درگزارش ماقبل آخر خود کمترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته است بنابراین فقط یکی ازشرایط کانسلیم را دارد.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی خپویش

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی خپویش

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی  شرکت سازه پویش  می‌پردازیم. بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد. همان طور که از نمودارسهم خپویش مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی بیشتری را درشهریور ماه ۹۸نسبت به شهریورماه۹۷داشته است. بنابراین تا اینجا یکی از ویژگی های استراتژی توان تعدیل را دارا می باشد. حال باید محصول استراتژیک  شرکت سازه پویش  را مشخص کنیم و بعد ازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم. محصولات تولیدی شرکت را از قسمت سهم فروش محصولات، در استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید  مشاهده نمایید.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی خپویش

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی خپویش

در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام، باید محصول استراتژیک و محصولی که بیشترین درصد فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم. زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت دارا می باشد.
هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر می باشد.
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طورکه در نمودار بالا مشخص است (سنسورهای موتور) محصول استراتژیک درشرکت سازه پویش می باشد.
در ادامه به بررسی روند نرخ فروش (سنسورهای موتور) در شرکت سازه پویش خواهیم پرداخت.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی خپویش

نرخ فروش در تحلیل بنیادی خپویش

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک خپویش که محصول، (سنسورهای موتور) می باشد  و ۲۲ درصد تولیدات شرکت را شامل می شود، در آخرین گزارش شرکت که شهریور ماه می باشد نسبت به ماه قبل خود افزایش داشته است که از این لحاظ تایید می شود.
بنابراین  شرکت سازه پویش  با نماد خپویش از هر دو فیلتر بنیادی استراتژی توان تعدیل عبور می کند.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی خپویش

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی خپویش

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید  شرکت سازه پویش با نماد خپویش به حقیقی ها تمایل بیشتری دارد.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی خپویش

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی خپویش

در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM شرکت سازه پویش  با نماد خپویش مشاهده می‌کنید دربلند مدت وابستگی داشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال خپویش

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال خپویش

همان طور که در روند قیمت سهم خپویش مشاهده می کنید این شرکت درحال اصلاح قیمتی می باشد.
نکته:
خپویش بنیاد خوبی دارد و از نظر روند قیمتی هم اکنون درحال اصلاح قیمتی قرار دارد.
نتیجه‌ گیری:
 شرکت سازه پویش با توانایی بالا در عرصه (قطعات خودرو) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم خپویش را دارید،  شرکت سازه پویش درحال اصلاح قیمتی است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم خپویش ازشش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)ازچهارفیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم خپویش چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد خوب سهم خپویش در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (خپویش) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی درتاریخ ۱۳۹۸/۷/۲۹ انجام‌گرفته است وهرلحظه باارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم خپویش و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا