نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی دفرا ۱۳۹۸/۰۷/۱۳

تحلیل بنیادی دفرا

تحلیل بنیادی سهم دفرا (شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم دفرا (شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه
 
شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران با توان تولید حداقل چهل میلیون عدد انواع محصولات با کیفیت L.V.P محصولات تزریقی حجیم  در حجم های  ۵۰۰ و  ۱۰۰۰ سی سی پیشتاز صنعت تولید سرم بوده و برای اولین بار و با استفاده از تکنولوژی پیشرفته و دستگاه مجهز و منطبق با ضوابط و اصول داروسازی و به روش B.F.S انواع محصولات S.V.P محصولات تزریقی با حجم کم شامل آب مقطر استریل تزریقی، محلول سدیم کلراید % ۰٫۹ تزریقی و نیز قطره های چشمی مشتمل بر انواع قطره های اشک مصنوعی تکدوز ۰٫۵ میلی لیتری و قطره نفازولین تک دوز چشمی را از هر نظر مشابه انواع خارجی ساخته شده در کشورهای پیشرفته تولید می نماید.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی دفرا

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی دفرا
شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران با نماد دفرا در روند سودآوری دو دوره صعود داشته است.
در گزارش ۳ ماهه سال ۱۳۹۸صعود با درصد رشد کمتری نسبت به گزارش ماقبل آخر داشته است. ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد ودرصد رشد
گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.

سهم دفرا ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام، به دو دوره صعود رسیده است و سهم دفرا فقط یکی از شرایط را در این استراتژی دارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی دفرا

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی دفرا

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم
و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم.
بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
همان طور که مشاهده می کنید درآخرین گزارش ۱۷۶ درصد و در گزارش ماقبل آخر۱۵۹ درصد سهم دفرا رشد
داشته است، ولی سود کمتری را در یک سال اخیر ساخته و فقط یکی شرایط کانسلیم را دارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی دفرا

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی دفرا

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران  می‌پردازیم.
بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد.
همان طور که از نمودارسهم دفرا مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی بیشتری را درشهریور ماه ۹۸نسبت به شهریورماه ۹۷داشته است. بنابراین تا اینجا یکی از ویژگی های استراتژی توان تعدیل را دارا می باشد.
حال باید محصول استراتژیک شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران  را مشخص
کنیم و بعد ازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.

محصولات تولیدی شرکت را از قسمت سهم فروش محصولات، در استراتژی توان تعدیل در
نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید مشاهده نمایید.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی دفرا

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی دفرا

در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام، باید محصول استراتژیک و محصولی
که بیشترین درصد فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم.

زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت دارا می باشد.
هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر می باشد.
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طورکه در نمودار بالا مشخص است (محلول۵۰۰ سی سی) محصول استراتژیک در شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران  می باشد. در ادامه به بررسی روند نرخ فروش (محلول۵۰۰ سی سی) در شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران  خواهیم پرداخت.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی دفرا

نرخ فروش در تحلیل بنیادی دفرا

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک دفرا که محصول، (محلول۵۰۰ سی سی) می باشد و۷۱ درصد تولیدات شرکت را شامل می شود، در آخرین گزارش شرکت که شهریور ماه می باشد نسبت به ماه قبل خود کاهش داشته است که از این لحاظ تایید نمی شود.
بنابراین شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران با نماد دفرا از یک فیلتر بنیادی استراتژی توان تعدیل عبور می کند.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی دفرا

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی دفرا
از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران با نماد دفرا وابستگی به حقیقی ها بیشتر بوده است.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی دفرا

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی دفرا

در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.

همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران  با نماد دفرا مشاهده می‌کنید وابستگی را به گزارش دربلند مدت داشته است.
نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال دفرا

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال دفرا

همان طور که در روند قیمت سهم دفرا مشاهده می کنید این شرکت درحال صعود می باشد.
نکته:
دفرا بنیاد متوسطی دارد و ازنظررشد قیمتی تا امروزموفق به ثبت بالاترین قیمت در روند خود شده و در حال صعود می باشد.
نتیجه‌ گیری:
شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران  با توانایی بالا در عرصه (داروهای تزریقی) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم دفرا را دارید، شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران درحال صعود است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم دفرا ازشش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)ازسه فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم دفرا چه روندی داشته باشد.

اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد متوسط سهم دفرا در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (دفرا) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.
شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی سهم دفرا در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۳ انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم دفرا و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا