نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی رمپنا ۱۳۹۸/۰۹/۰۷

تحلیل بنیادی رمپنا

تحلیل بنیادی سهم رمپنا‌ (گروه مپنا) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم رمپنا‌ (گروه مپنا) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام
مقدمه

گروه مپنا به عنوان یک شرکت تولیدی، صنعتی و بازرگانی بین‌المللی به همراه ۴۱ شرکت زیرمجموعه خود، در زمینه طراحی و احداث نیروگاه‌های حرارتی (بخار، گازی و سیکل ترکیبی) و همچنین اجرای پروژه‌های نفت و گاز و حمل و نقل ریلی و نیز در حوزه سرمایه‌گذاری خصوصی در این صنایع به صورت پیمانکار اجرایی کلید در دست (EPC) و سرمایه‌گذاری خصوصی (IPP) در سطح بازار ایران و منطقه فعالیت می‌کند.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی رمپنا‌

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی رمپنا‌
گروه مپنا با نماد رمپنا‌ در روند سودآوری به یک دوره صعود رسیده است.
در گزارش ۶ ماهه سال ۱۳۹۹فقط یک دوره صعود داشته است. ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد ودرصد رشد گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد. سهم رمپنا‌ ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام، هیچ یک از شرایط دراین استراتژی را ندارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی رمپنا

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی رمپنا
در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم و سپس سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم. بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش
آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد. همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهاردوره اخیر ساخته باشد. همان طور که مشاهده می کنید درآخرین گزارش ۶۶ درصد و درگزارش ماقبل آخر منفی ۱۳- درصد رشد داشته است و هیچ یک از شرایط کانسلیم را ندارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی رمپنا

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی رمپنا
در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی گروه مپنا می‌پردازیم. بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد. همان طور که از نمودارسهم رمپنا‌ مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی بیشتری را درآبان ماه نسبت به سال گذشته خود داشته است. بنابراین تا اینجا یکی از ویژگی های استراتژی توان تعدیل را دارا می باشد.

مبلغ فروش در تحلیل بنیادی رمپنا‌

مبلغ فروش در تحلیل بنیادی رمپنا‌
همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید در آخرین گزارش شرکت که آبان ماه می باشد مبلغ فروش نسبت به ماه قبل خود کاهش داشته است که ازاین لحاظ تایید نمی شود. بنابراین گروه مپنا با نماد رمپنا‌ ازیک فیلتر بنیادی
استراتژی توان تعدیل عبورمی کند.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی رمپنا‌

 نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی رمپنا‌
از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید گروه مپنا وابستگی خاصی به هیچ گروهی ندارد.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی رمپنا‌

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی رمپنا‌
در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد که اگر شرکت
گزارش خوبی ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMگروه مپنا با نماد رمپنا‌ مشاهده می‌کنید
دربلند مدت وابستگی داشته است.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال رمپنا‌

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال رمپنا‌
همان طور که در روند قیمت سهم رمپنا‌ مشاهده می کنید این شرکت درحال صعود قیمتی است.
نکته:
رمپنا‌ بنیادضعیفی دارد ولی درحال صعود قیمتی می باشد.
نتیجه‌ گیری:
گروه مپنا با توانایی بالا در عرصه (احداث نیروگاه‌های حرارتی پروژه‌های نفت و گاز و حمل و نقل ریلی) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم رمپنا‌ را دارید، روند قیمتی درحال صعود می باشد.
ازنظرتحلیل بنیادی،سهم رمپنا‌ازشش فیلترتحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)ازیک فیلترعبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم رمپنا‌ چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی ندارد، با اطلاع از بنیادضعیف سهم رمپنا‌ در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (رمپنا‌) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی درتاریخ ۱۳۹۸/۹/۷ انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و سهام بنیادی می پردازد شناسایی بهترین.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم رمپنا‌ و تمامی شرکت‌های بازار بورس،رمپنا و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

 

1 در مورد “تحلیل بنیادی رمپنا ۱۳۹۸/۰۹/۰۷”

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا