تحلیل بنیادی زنگان 1398/09/09

دسته بندی :تحلیل بنیادی 30 نوامبر 2019 مدیر سایت 1493

تحلیل بنیادی زنگان

تحلیل بنیادی سهم زنگان‌ (شرکت صنعت روی زنگان) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم زنگان‌ (شرکت صنعت روی زنگان) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه
از میان پروژه های جاری شرکت توسعه معادن در سال 78، باتوجه به وجود ذخایر کالامین در معدن و لزوم کلسیناسیون این ماده معدنی، پیشنهاد ایجاد مجموعه صنعت روی زنگان به مدیر عامل وقت پیشنهاد شد.
افتتاح رسمي كارخانه توليد كنسانتره  روي در تاريخ 19 بهمن ماه سال 79 با حضور رياست مجلس شوراي اسلامي انجام شد و از آن روز تا كنون اين واحد در تامين كنسانتره روي مورد نياز صنايع كشور نقش بسزا و تعيين كننده اي به عهده داشته است.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی زنگان‌

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی زنگان‌

شرکت صنعت روی زنگان با نماد زنگان‌ در روند سودآوری به یک دوره صعود رسیده است.
در گزارش 6 ماهه سال ۱۳۹8به یک دوره صعود رسیده است. ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد ودرصد رشد گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.
سهم زنگان‌ ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام، هیچ یک ازشرایط دراین استراتژی را ندارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی زنگان

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی زنگان

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم. بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش
آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد. همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهاردوره اخیر ساخته باشد. همان طور که مشاهده می کنید درآخرین گزارش 5 درصد و درگزارش ماقبل آخر منفی 945- درصد رشد داشته و هیچ یک از شرایط کانسلیم را ندارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی زنگان‌

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی زنگان‌

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شرکت صنعت روی زنگان  می‌پردازیم. بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد. همان طور که از نمودارسهم زنگان‌ مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی بیشتری را درآبان ماه ۹۸ نسبت به آبان ماه ۹۷داشته است. بنابراین تا اینجا یکی از ویژگی های استراتژی توان تعدیل را دارا می باشد. حال باید محصول استراتژیک شرکت صنعت روی زنگان  را مشخص کنیم و بعد ازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم. محصولات تولیدی شرکت را از قسمت سهم فروش محصولات،دراستراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانیدمشاهده نمایید.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی زنگان‌

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی زنگان‌

در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام، باید محصول استراتژیک و محصولی که بیشترین درصد فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم. زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت دارا می باشد.
هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر می باشد.
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طورکه در نموداربالا مشخص است(فروش روی پودری)محصول استراتژیک در شرکت صنعت روی زنگان می باشد.
در ادامه به بررسی روند نرخ فروش (فروش روی پودری) در شرکت صنعت روی زنگان  خواهیم پرداخت.
 

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی زنگان‌

نرخ فروش در تحلیل بنیادی زنگان‌

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک زنگان‌ که محصول، (فروش روی پودری) می باشد و41 درصد درآمد را شامل می شود، در آخرین گزارش شرکت که آبان ماه می باشد نسبت به ماه قبل خود کاهش داشته است
که از این لحاظ تایید نمی شود.

بنابراین شرکت صنعت روی زنگان با نماد زنگان‌ از یک فیلتر بنیادی استراتژی توان تعدیل عبور می کند.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی زنگان‌

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی زنگان‌

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت صنعت روی زنگان به هیچ گروهی وابستگی خاصی ندارد.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی زنگان‌

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی زنگان‌

در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت صنعت روی زنگان  با نماد زنگان‌ مشاهده می‌کنید
دربلند مدت تا حدودی وابستگی داشته است.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال زنگان‌

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال زنگان‌

همان طور که در روند قیمت سهم زنگان‌ مشاهده می کنید این شرکت درحال صعودقیمتی عالی است.
نکته:
زنگان‌بنیادضعیفی دارد ولی درحال حاضر درحال صعود قیمتی است.
نتیجه‌ گیری:
شرکت صنعت روی زنگان با توانایی بالا در عرصه (روی) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم زنگان‌ را دارید، درحال صعود می باشد.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم زنگان‌ ازشش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)ازیک فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم زنگان‌ چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی ندارد، با اطلاع از بنیاد ضعیف سهم زنگان‌ در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (زنگان‌) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی سهم زنگان‌ درتاریخ 1398/9/9 انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم زنگان‌ و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده  

مطالب زیر را حتما بخوانید:

 1. مهدی هاشمیان گفته؛
  20:21 2019/11/30

  سلام نرم افزار خوبی ولی حیف کهیک مقدار هزینه اشتراکش بالاس

  • مدیر سایت گفته؛
   16:30 2019/12/01

   باسلام و احترام. با توجه به امکانات ارائه شده در افزار ماهیانه 60 هزارتومان هزینه گزافی نمی باشد. با احترام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: