تحلیل بنیادی سفار 1398/10/22

دسته بندی :تحلیل بنیادی 12 ژانویه 2020 مدیر سایت 1715

تحلیل بنیادی سفار

تحلیل بنیادی سهم سفار‌ (شرکت سیمان فارس) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم سفار‌ (شرکت سیمان فارس) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

در آغاز، انديشه احداث كارخانه سيمان فارس با تشكيل شركت سهامي سيمان شيراز به همت بزرگ مرداني چون مرحوم مهندس منوچهر سالور (پدر صنعت سيمان ايران) و مرحوم محمد نمازي و تعدادي از خيرانديشان شيرازي در سال 1326 مطرح شد. در 21 خرداد 1327 خط توليد اين كارخانه به ظرفيت 200 تن در روز به مبلغ دو ميليون و دويست و هفتاد هزار دلار از شركت‌هاي (وستينگهاوس) و (كندي ونسان)آمريكا خريداري شد. همچنين آقاي مهندس (منوچهر سالور) مدير وقت كارخانه (سيمان ري) به عنوان مديرعامل اين شركت آغاز به كار كرد. سرانجام اين كارخانه در سال 1334 در شيراز افتتاح شد و سيمان توليدي خود را به بازار عرضه كرد.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی سفار

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی سفار

شرکت سیمان فارس با نماد سفار‌ در روند سودآوری به دو دوره صعود رسیده است.
در گزارش6 ماهه سال ۱۳۹8به دو دوره صعود با درصد رشد بیشترنسبت به گزارش ماقبل آخر رسیده است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد و درصد رشدگزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد. سهم سفار‌ ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام، تمامی شرایط دراین استراتژی را دارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سفار

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سفار

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم. بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش
آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد. همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهاردوره اخیر ساخته باشد. همان طور که مشاهده می کنید درآخرین گزارش 109 درصد و درگزارش ماقبل آخر78درصد رشد داشته است و همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهاردوره اخیر ساخته است وتمامی شرایط کانسلیم را دارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سفار‌

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سفار‌

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شرکت سیمان فارس  می‌پردازیم. بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد. همان طور که ازنمودارسهم سفار‌ مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی بیشتری را درآذرماه 98نسبت به آذرماه 97 داشته است، حال باید محصول استراتژیک شرکت سیمان فارس را مشخص کنیم و بعد ازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم. محصولات تولیدی شرکت را از قسمت سهم فروش محصولات،دراستراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانیدمشاهده نمایید.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سفار‌

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سفار‌

در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام، باید محصول استراتژیک و محصولی که بیشترین درصد فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم. زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت دارا می باشد.
هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر می باشد.
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طورکه در نموداربالا مشخص است(سیمان پرتلند تیپ دوفله ای)محصول استراتژیک درشرکت سیمان فارس می باشد.
در ادامه به بررسی روند نرخ فروش(سیمان پرتلند تیپ دوفله ای)درشرکت سیمان فارس خواهیم پرداخت.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سفار‌

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سفار‌

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک سفار‌ که محصول،( سیمان پرتلند تیپ دوفله ای) می باشد و 52 درصد درآمد را شامل می شود، درآخرین گزارش شرکت که آذر ماه می باشد نسبت به ماه قبل خود کاهش داشته است بنابراین شرکت سیمان فارس با نماد سفار‌ از یک فیلتر توان تعدیل عبور می کند.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سفار‌

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سفار‌

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت سیمان فارس به حقیقی ها وابستگی داشته است.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سفار‌

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سفار‌

درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت سیمان فارس با نماد سفار‌ مشاهده می‌کنید دربلند مدت وابستگی داشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سفار

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سفار

همان طور که در روند قیمت سهم سفار‌ مشاهده می کنید این شرکت درحال رنج قیمتی کوتاه مدت است.
نکته:
سفار‌ بنیاد خوبی دارد و درحال رنج قیمتی کوتاه مدت است.
نتیجه‌ گیری:
شرکت سیمان فارس با توانایی بالا در عرصه (سیمان) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم سفار‌ را دارید، درحال رنج قیمتی کوتاه مدت است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم سفار‌ ازشش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)ازپنج فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم سفار‌ چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیادخوب سهم سفار‌ در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (سفار‌) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی درتاریخ1398/10/22انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم سفار‌ و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

مطالب زیر را حتما بخوانید:

 1. امیر گفته؛
  13:38 2020/01/20

  در این تحلیل آیا مشخص میشود که آیا زمان مناسبی برای خریدن آن سهم هست یا نه؟
  به طور مثال در مورد سفار نتیجه چه شد؟

  • مدیر سایت گفته؛
   09:08 2020/01/23

   باسلام واحترام
   تحلیل بنیادی فقط شرکت را ازنظروضعیت بنیادی بررسی می کند.
   برای خرید یا فروش هر سهمی باید ازتحلیل تکنیکال استفاده کرد که بادر نظر گرفتن حدضرر،سیو سود و حد ریسک پذیری هر فرد متفاوت می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: