تحلیل بنیادی سهم بپاس 1398/06/31

دسته بندی :تحلیل بنیادی 22 سپتامبر 2019 مدیر سایت 1823

تحلیل بنیادی سهم بپاس

تحلیل بنیادی سهم بپاس (شرکت بیمه پاسارگاد) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم بپاس (شرکت بیمه پاسارگاد) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

شرکت بیمه پاسارگاد به منظور عرضه خدمات بیمه­ های در زمینه بیمه­ های زندگی و غیرزندگی (به طور مستقیم و قبولی اتکائی) و کسب سود متوازن و با مصالح و منافع ملی توسط گروه مـالی پاسـارگاد تأسیس گردیده است.
شرکــت در تـاریخ 1385/۱۱/18و تحــت شماره ۲۹۰۰۷۰ با سرمایه ۴۵۰ میلیارد ریال که ۵۰ درصد آن پرداخت شده بود ، در اداره ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید و پس از طی تشریفات لازم در تاریخ 1385/۱۱/29پروانه فعالیت خـود را در کلیـه رشتــه­ های بیمه­ ای به شماره ۳۴۶۰۵ از بیمه مرکـزی جمهوری اسلامی ایران دریافت نمود و در تـاریخ 1385/۱۲/1با صـدور نخسـتین بیمه نامه، فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی بپاس

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی بپاس

شرکت بیمه پاسارگاد با نماد بپاس رشد صعودی خوبی داشته است.
در گزارش 3 ماهه سال ۱۳۹8 روند صعودی با درصد رشد بیشتر نسبت به گزارش ماقبل آخرداشته است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند
صعودی بدون زیان داشته باشد ودرصد رشد گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.

سهم بپاس ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام بورس، دو دوره صعودی داشته است.
و درصد رشد، برتری نسبت به گزارش ماقبل آخر دارد و از این لحاظ تائید می شود.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی بپاس

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی بپاس

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم
و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم.
بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.

شرکت بیمه پاسارگاد با نماد بپاس از نظراستراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهام بورس درآخرین گزارش خود371 درصد و در گزارش ماقبل خود 133 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
که از ۲۵ درصد بیشتر است و از این لحاظ تایید می شود.
اما همان طور که گفته شد باید سودی که شرکت در آخرین گزارش ساخته است بیشترین سود در ۴ دوره اخیر باشد
که این شرکت این ویژگی را ندارد و از این لحاظ تائید نمی شود.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی بپاس

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شرکت بیمه پاسارگاد می‌پردازیم.
بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد.
سهم بپاس به دلیل اینکه گزارش فروش کل ماهیانه ندارد وتولیدی نیست نمی شود توان تعدیل را برای بپاس محاسبه کرد.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی بپاس

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی بپاس

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نمودار بالا مشاهده می کنید شرکت بیمه پاسارگاد با نماد بپاس وابستگی خاصی ندارد
ولی در دو ماه اخیرتمایل  روند به حقیقی ها بیشتر است.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی بپاس

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی بپاس

در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری
TTM شرکت بیمه پاسارگاد با نماد بپاس مشاهده می‌کنید در بلند مدت وابستگی را به گزارش داشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال بپاس

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال بپاس

همان طور که در روند قیمت سهم بپاس مشاهده می کنید این شرکت  در یک روند صعودی می باشد.

 

نکته:

این سهم (بپاس) بنیاد خوبی دارد و با یک شیب ملایم درحال صعود می باشد و ریسک در نوسان بسیار کم است.

 

نتیجه‌ گیری:

شرکت بیمه پاسارگاد با توانایی بالا در عرصه (بیمه) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم بپاس را دارید، شرکت بیمه پاسارگاد درروند خود موفق به صعود شده است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم بپاس ازچهار فیلتر تحلیل بنیادی سهام ( TTMوکانسلیم )ازسه فیلتر عبور کرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم بپاس چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد خوب سهم بپاس در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (بپاس) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.
شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی سهم بپاس در تاریخ 1398/6/31 انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم بپاس و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

مطالب زیر را حتما بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: