تحلیل بنیادی سهم رانفور 1398/06/24

دسته بندی :تحلیل بنیادی 15 سپتامبر 2019 مدیر سایت 2518

تحلیل بنیادی سهم رانفور

تحلیل بنیادی سهم رانفور (شرکت خدمات انفورماتیک) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم رانفور (شرکت خدمات انفورماتیک) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

شرکت خدمات انفورماتیک در راستای سیاست های نهاد ارشد به منظور ایجاد و راه اندازی
سیستم جامع اتوماسیون بانکی کشور در سال 1372 بعنوان بازوی اجرائی تاسیس گردید.

در همین راستا و به منظور انجام این ماموریت خطیر ملی، این شرکت از بدو پیدایش برنامه
ریزی لازم برای ایجاد زیرساخت های مورد نیاز و تشکیل مراکز تامین نیازهای اجرائی اقدام نمود.

زیرساخت های موجود شرکت در طی دو دهه گذشته با به روزترینرانفورلوژی های موجود جهان در زمینه های بانکداری الکترونیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات، مراکز کامپیوترهای بزرگ (MainFrame)، شبکه مخابراتی اختصاصی VSAT، راهبری سیستمهای بزرگ و چند سکوئی با قابلیت Online/ Realtime تشکیل و توسعه یافته است.
دانش فنی و تجربه تخصصی بیش از 25 سال، این شرکت را در زمره بزرگترین شرکت های فعال در این حوزه در سطح منطقه و جهان قرار داده است.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی رانفور

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی رانفور

شرکت خدمات انفورماتیک با نماد رانفور در روند سودآوری درحال صعود می باشد.
در گزارش 3 ماهه سال ۱۳۹8صعود داشته ولی نسبت به گزارش 12 ماهه 1397 درصد رشد برتری نداشته است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد ودرصد رشد گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.
سهم رانفور ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام بورس، به دو دوره صعود رسیده است
و سهم رانفور یکی از شرایط را در این استراتژی دارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی رانفور

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی رانفور

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم
و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم.
بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
همان طور که مشاهده می کنید درآخرین گزارش 37 درصد و در گزارش ماقبل آخر 64 درصد سهم رانفور رشد داشته
است، ولی سود کمتری را در یک سال اخیر ساخته و فقط  یکی از شرایط کانسلیم را دارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی رانفور

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی رانفور

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شرکت خدمات انفورماتیک می‌پردازیم.
بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد.
همان طور که از نمودارسهم رانفور مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی بیشتری را درمرداد ماه ۹۸نسبت به مرداد ماه ۹۷داشته است. بنابراین تا اینجا یکی از ویژگی های استراتژی توان تعدیل را دارا می باشد.
حال باید محصول استراتژیک شرکت خدمات انفورماتیک را مشخص کنیم و بعد ازآن به
بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.

محصولات تولیدی شرکت را از قسمت سهم فروش محصولات، در استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام
می توانید  مشاهده نمایید.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی رانفور

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی رانفور

در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام، باید محصول استراتژیک
و محصولی که بیشترین درصد فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم.

زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت دارا می باشد.
هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر می باشد.
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طورکه در نمودار بالا مشخص است (تراکنش) محصول استراتژیک در شرکت خدمات انفورماتیک
می باشد.در ادامه به بررسی روند نرخ فروش (تراکنش) در شرکت خدمات انفورماتیک خواهیم پرداخت.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی رانفور

نرخ فروش در تحلیل بنیادی رانفور

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک رانفور که محصول، (تراکنش) می باشد و 74 درصد تولیدات شرکت را شامل می شود، در آخرین گزارش شرکت که مرداد ماه می باشد نسبت به ماه قبل خود افزایش داشته است که از این لحاظ تایید می شود.
بنابراین شرکت خدمات انفورماتیک با نماد رانفور از هر دو فیلتر بنیادی استراتژی توان تعدیل عبور می کند.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی رانفور

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی رانفور

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نمودار بالا مشاهده می کنید شرکت خدمات انفورماتیک با نماد رانفور وابستگی خاصی نداردولی دریک ماه گذشته تاحدودی روند تمایل به حقوقی ها داشته است.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی رانفور

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی رانفور

در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت خدمات انفورماتیک با نماد رانفور مشاهده می‌کنید وابستگی را به گزارش دربلند مدت داشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال رانفور

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال رانفور

همان طور که در روند قیمت سهم رانفور مشاهده می کنید این شرکت در روندی صعودی درگیر مقاومت سهم می باشد.

نکته:

این سهم (رانفور) بنیاد خوبی دارد و هم اکنون از نظررشد قیمتی در روند با هیجان شدید در خرید یا فروش مواجه است.

 

نتیجه‌ گیری:

شرکت خدمات انفورماتیک با توانایی بالا در عرصه (خدمات انفورماتیک) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم رانفور را دارید، شرکت خدمات انفورماتیک درروند خود درحال صعود است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم رانفور ازشش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)ازچهارفیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم رانفور چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد خوب سهم رانفور در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (رانفور) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.
شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی سهم رانفور در تاریخ1398/6/24 انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم رانفور و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده 

مطالب زیر را حتما بخوانید:

 1. حسین گفته؛
  10:11 2019/09/16

  سلام نرم افزارچگونه سهام بنیادی راشناسائی میکند آیابا tse لینک شده است؟

  • مدیر سایت گفته؛
   10:45 2019/09/17

   باسلام و عرض ادب. بله این نرم افزار با وب سرویس tse و وب سرویس کدال هماهنگ است و به محض دریافت گزارش جدید اطلاعات نرم افزار هم بروزرسانی می شود.

 2. محمد گفته؛
  10:53 2019/09/17

  با سلام.
  در صورتی که بخوایم به صورت چند کاربره از نرم افزار استفاده کنیم آیا امکان پذیر است ؟

  • مدیر سایت گفته؛
   11:29 2019/09/18

   باسلام و احترام. نرم افزار تک کاربره هست و هر کد کاربری فقط بر روی یک سیستم جوابگو می باشد .با احترام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: