final-logo-png

نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار تحلیل بنیادی سهام

تحلیل بنیادی سهم شرانل

دسته بندی :تحلیل بنیادی 10 سپتامبر 2019 مدیر سایت 2439

تحلیل بنیادی سهم شرانل

تحلیل بنیادی سهم شرانل (شرکت نفت ایرانول) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم شرانل (شرکت نفت ایرانول) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

شركت ملي نفت ايران در راستاي خصوصي سازي شرکتهاي دولتي و سياست هاي كلان دولت جمهوری اسلامی ایران مبني بر كاهش حجم تصدي گري دولتي در حوزه غير انحصاري و واگذاري امور به بخش خصوصي، با هدف توسعه مشاركت اين بخش در فعاليتهاي اقتصادي و صنعتي، بمنظور افزايش كارآيي ، واحد های روغن سازی پالایشگاههای تهران و آبادان را به سازمان تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگی کشوری و آستان قدس رضوي واگذار نموده است كه اين واگذاري منجر به تاسيس شركت نفت ايرانول در 11 آذرماه سال 1381 گرديد و در بهمن سال 1391 سهام این شرکت در فرابورس پذیرفته و عرضه شد.
شرکت نفت ایرانول اکنون در سه بخش پالایشگاه روغن سازی تهران ، پالایشگاه روغن سازی آبادان و مجتمع ظرف سازی و بسته بندی به فعالیت خود ادامه می دهد.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی شرانل

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی شرانل

شرکت نفت ایرانول با نماد شرانل در روند سودآوری درحال صعود می باشد.
در گزارش 3 ماهه سال ۱۳۹8 صعود با شیب بیشتری نسبت به صعود در گزارش 12ماهه سال 1397 خود داشته است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته
باشد ودرصد رشد گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.

سهم شرانل ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام بورس، به دو دوره صعود رسیده است و در گزارش آخر درصد رشد
برتری نسبت به گزارش ماقبل آخر دارد و سهم شرانل تمامی شرایط را در این استراتژی دارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی شرانل

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی شرانل

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم
و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم.
بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
همان طور که مشاهده می کنید درآخرین گزارش 88 درصد ودرگزارش ماقبل آخر10 درصد رشد داشته و سود کمتری
را درمقایسه با یک سال مالی اخیر ساخته وهیچ یک از شرایط کانسلیم را ندارد.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی شرانل

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی شرانل

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شرکت نفت ایرانول می‌پردازیم.
بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد.
همان طور که از نمودارسهم شرانل مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی بیشتری را درمرداد ماه ۹۸نسبت به مرداد ماه ۹۷داشته است.
بنابراین تا اینجا یکی از ویژگی های استراتژی توان تعدیل را دارا می باشد.
حال باید محصول استراتژیک شرکت نفت ایرانول را مشخص کنیم و بعد ازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.
محصولات تولیدی شرکت را از قسمت سهم فروش محصولات، در استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام
می توانید  مشاهده نمایید.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی شرانل

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی شرانل

در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام، باید محصول استراتژیک و محصولی که
بیشترین درصد فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم.

زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت دارا می باشد.
هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر می باشد.
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طورکه در نمودار بالا مشخص است انواع روانکار محصول استراتژیک در شرکت نفت ایرانول می باشد.
 در ادامه به بررسی روند نرخ فروش انواع روانکار در شرکت نفت ایرانول خواهیم پرداخت.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی شرانل

نرخ فروش در تحلیل بنیادی شرانل

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک شرانل که محصول، انواع روانکار می باشد و 89 درصد تولیدات شرکت را شامل می شود، در آخرین گزارش شرکت که مرداد ماه می باشد نسبت به ماه قبل خود افزایش داشته است که از این لحاظ تایید می شود.
بنابراین شرکت نفت ایرانول با نماد شرانل از هر دو فیلتر بنیادی استراتژی توان تعدیل عبور می کند.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی شرانل

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی شرانل

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را
دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.

همانطور که از نمودار بالا مشاهده می کنید شرکت نفت ایرانول با نماد شرانل وابستگی خاصی ندارد.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی شرانل

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی شرانل

در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت نفت ایرانول با نماد شرانل مشاهده می‌کنید وابستگی
را به گزارش دربلند مدت داشته است.

 

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال شرانل

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال شرانل

همان طور که در روند قیمت سهم شرانل مشاهده می کنید این شرکت درحال حاضر درگیر مقاومت پیش رو می باشد.

نکته:

این سهم (شرانل) بنیاد خوبی دارد و هم اکنون از نظررشد قیمتی برای صعود باید از مقاومت خود عبورکند.
سهم شرانل درگیر مقاومت سهم شده چون در روزهای کاری گذشته بعد از شکست مقاومت توان کافی برای صعود نداشته و با یک اصلاح قیمت کوتاه مدت، دوباره به روند بازگشته است، حالا باید دید که می تواند صعود کند یا نه.

 

نتیجه‌ گیری:

شرکت نفت ایرانول با توانایی بالا در عرصه (پالایشگاه) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم شرانل را دارید، شرکت نفت ایرانول درروند خود درگیر مقاومت شده است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم شرانل ازشش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)ازچهارفیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم شرانل چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد خوب سهم شرانل در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (شرانل) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.
شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.

      تحلیل بنیادی سهم شرانل

این تحلیل بنیادی سهم شرانل در تاریخ 1398/6/19انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.
نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.

این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم شرانل و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

مطالب زیر را حتما بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: