تحلیل بنیادی سهم فلامی

دسته بندی :تحلیل بنیادی 7 سپتامبر 2019 مدیر سایت 1179

تحلیل بنیادی سهم فلامی

تحلیل بنیادی سهم فلامی (شرکت لامیران) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم فلامی (شرکت لامیران) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

شرکت لامیران در سال ١٣۴٩ با نام شرکت ناست ایران (سهامی خاص) با سرمایه ای به میزان 1/5 میلیون ریال تاسیس و تحت شماره ١۴٣۴٧ مورخ ١٩ آذر ١٣۴٩ در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است.
نام و نوع شرکت در خرداد ١٣۵۵ و مرداد ١٣۶١ به ترتیب به شرکت تولیدی لامیران (سهامی عام) و شرکت تولیدی تیغ ایران (سهامی عام) و نهایتا در سال ١٣٧١ به نام لامیران (شرکت سهامی عام) تغییر یافته است.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی سهم فلامی

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی سهم فلامی

شرکت لامیران با نماد فلامی در روند سودآوری درحال صعود می باشد.
در گزارش 9 ماهه سال ۱۳۹8 صعودی بسیاربهترنسبت به صعود در گزارش 6 ماهه خود داشته است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد ودرصد رشد گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.
سهم فلامی ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام بورس، به دو دوره صعود رسیده است و در گزارش آخر درصد رشد برتری نسبت به گزارش ماقبل آخر دارد و سهم فلامی تمامی شرایط را در این استراتژی دارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم فلامی

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم فلامی

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم
و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم.
بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
همان طور که مشاهده می کنید درآخرین گزارش 795 درصد ودرگزارش ماقبل آخر101 درصد رشد داشته که از 25 درصد مد نظر بیشتراست، ولی سود کمتری را درمقایسه با یک سال مالی اخیر ساخته وفقط یکی از شرایط کانسلیم را دارد.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم فلامی

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم فلامی

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شرکت لامیران می‌پردازیم.
بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد.
همان طور که از نمودارسهم فلامی مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی بیشتری را درمرداد ماه ۹۸نسبت به مرداد ماه ۹۷داشته است.بنابراین تا اینجا یکی از ویژگی های استراتژی توان تعدیل را دارا می باشد.
حال باید محصول استراتژیک شرکت لامیران را مشخص کنیم و بعد ازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.
محصولات تولیدی شرکت را از قسمت سهم فروش محصولات، در استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام
می توانید  مشاهده نمایید.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم فلامی

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم فلامی

در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام، باید محصول استراتژیک
و محصولی که بیشترین درصد فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم.

زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت دارا می باشد.
هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر می باشد.
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طورکه در نمودار بالا مشخص است تیغ صورت تراشی محصول استراتژیک در شرکت لامیران
می باشد.

 در ادامه به بررسی روند نرخ فروش تیغ صورت تراشی در شرکت لامیران خواهیم پرداخت.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم فلامی

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم فلامی

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک فلامی که محصول، تیغ صورت تراشی می باشد و 82 درصد تولیدات شرکت را شامل می شود، در آخرین گزارش شرکت که مرداد ماه می باشد
نسبت به ماه قبل خود افزایش داشته است که از این لحاظ تایید می شود.

بنابراین شرکت لامیران با نماد فلامی از هر دو فیلتر بنیادی استراتژی توان تعدیل عبور می کند.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم فلامی

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم فلامی

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نمودار بالا مشاهده می کنید شرکت لامیران با نماد فلامی به هیچ گروهی وابستگی ندارد.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم فلامی

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم فلامی

در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت لامیران با نماد فلامی
مشاهده می‌کنید وابستگی را به گزارش دربلند مدت داشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم فلامی

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم فلامی

همان طور که در روند قیمت سهم فلامی مشاهده می کنید این شرکت درحال صعود می باشد.

نکته:

این سهم (فلامی) بنیاد خوبی دارد و هم اکنون از نظررشد قیمتی برای صعود بیشتر باید از مقاومت تاریخی خود عبورکند.
روز کاری بعد برای سهم فلامی بسیارمهم است زیرا درگیر مقاومت تاریخی سهم می شود واگر از این مقاومت عبورکند رشدصعودی برای سهم فلامی دور از انتظارنیست.

 

نتیجه‌ گیری:

شرکت لامیران با توانایی بالا در عرصه (تولید تیغ صورت تراشی) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم فلامی را دارید، شرکت لامیران درروند خود دحال صعود است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم فلامی ازشش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)ازپنج فیلتر عبور کرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم فلامی چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد خوب سهم فلامی در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (فلامی) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.
شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.

این تحلیل بنیادی سهم فلامی در تاریخ 1398/6/16انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.
نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.

این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم فلامی و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

مطالب زیر را حتما بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: