نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی سهم قمرو ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

تحلیل بنیادی سهم قمرو

تحلیل بنیادی سهم قمرو (کارخانه قند مرودشت) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم قمرو (کارخانه قند مرودشت) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

کارخانه قند مرودشت در سال ۱۳۱۹ افتتاح شد و بسیاری از افراد را در منطقه خود در کارخانه پوشش داد و این کار خانه جزو اولین های کارخانه های قند در ایران می باشد و هنوز در حال ساخت قنداست و هر روز پیشرفت فراوانی دارد.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی قمرو

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی قمرو

کارخانه قند مرودشت با نماد قمرو در روند سودآوری درحال صعود می باشد.
در گزارش ۹ ماهه سال ۱۳۹۸صعود با درصد رشد بیشتری نسبت به گزارش ۶ ماهه ۱۳۹۸ داشته است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد ودرصد رشد گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.
سهم قمرو ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام بورس، به دو دوره صعود رسیده است و سهم قمرو تمامی شرایط را در این استراتژی دارد و از این لحاظ تائید می شود.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی قمرو

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی قمرو

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم
و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم.
بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
همان طور که مشاهده می کنید درآخرین گزارش ۴۲۳ درصد و در گزارش ماقبل آخر ۲۹ درصد سهم قمرو رشد داشته است، و سود بیشتری را در یک سال اخیر ساخته و تمامی شرایط کانسلیم را دارد.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی قمرو

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی قمرو

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی کارخانه قند مرودشت می‌پردازیم.
بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد.
همان طور که از نمودارسهم قمرو مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی کمتری را درمرداد ماه نسبت به مرداد ماه سال گذشته داشته است. حال باید محصول استراتژیک کارخانه قند مرودشت را مشخص کنیم و بعد ازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.
محصولات تولیدی شرکت را از قسمت سهم فروش محصولات، در استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام
می توانید  مشاهده نمایید.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی قمرو

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی قمرو

در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام، باید محصول استراتژیک و محصولی که بیشترین درصد فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم.
زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت دارا می باشد.
هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر می باشد.
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طورکه در نمودار بالا مشخص است (قند) محصول استراتژیک در کارخانه قند مرودشت
می باشد.در ادامه به بررسی روند نرخ فروش (قند) در کارخانه قند مرودشت خواهیم پرداخت. 

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی قمرو

نرخ فروش در تحلیل بنیادی قمرو

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک قمرو که محصول، (قند) می باشد و ۶۶ درصد تولیدات شرکت را شامل می شود، در آخرین گزارش شرکت که مرداد ماه می باشد نسبت به ماه قبل خود کاهش داشته است که از این لحاظ تایید نمی شود.
بنابراین کارخانه قند مرودشت با نماد قمرو از هیچ فیلتر بنیادی استراتژی توان تعدیل عبور نمی کند.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی قمرو

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی قمرو

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نمودار بالا مشاهده می کنید کارخانه قند مرودشت با نماد قمرو هیچ وابستگی به گروهی نداشته است.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی قمرو

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی قمرو

در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMکارخانه قند مرودشت با نماد قمرو مشاهده می‌کنید وابستگی را به گزارش دربلند مدت داشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال قمرو

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال قمرو

همان طور که در روند قیمت سهم قمرو مشاهده می کنید این شرکت صعود خوبی داشته است.

نکته:

این سهم (قمرو) بنیاد خوبی دارد و از نظررشد قیمتی بعد از صعودی که داشته هم اکنون در حال رنج قیمتی کوتاه مدت است.

 

نتیجه‌ گیری:

کارخانه قند مرودشت با توانایی بالا در عرصه (قند و شکر) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم قمرو را دارید، کارخانه قند مرودشت درروند خود درحال صعود است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم قمرو ازشش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)ازچهارفیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم قمرو چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد خوب سهم قمرو در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (قمرو) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.
شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی سهم قمرو در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم قمرو و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا