تحلیل بنیادی سکرد 1398/09/13

دسته بندی :تحلیل بنیادی 4 دسامبر 2019 مدیر سایت 1734

تحلیل بنیادی سکرد

تحلیل بنیادی سهم سکرد‌ (شرکت سیمان کردستان) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم سکرد‌ (شرکت سیمان کردستان) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

از سال 1352 مطالعاتي به منظور ايجاد يك كارخانه سيمان در سطح استان كردستان آغاز گرديد .

درسالهاي 1356و1357بانك توسعه صنعتي و معدني با همكاري يك شركت انگليسي مطالعاتي را انجام داد و منطقه اي در شهرستان ديواندره براي احداث كارخانه انتخاب گرديد و در سال 1360 ،بانك صنعت و معدن شركت سيمان كردستان را تأسيس كرد.اما بعلت برخي مشكلات اجتماعي،تا سال 1365 فعاليتي در جهت اجراي طرح انجام نشد و در اين سال ، شركت منحل گرديد.در سال 1365، وزارت صنايع به منظور پيگيري طرح ، با مشاركت شركتهاي سيمان سکردن ،سيمان صوفيان ، و سيمان شمال ، شركتي را به نام ” شركت سيمان ديواندره كردستان”با سرمايه يك ميليارد ريال تأسيس كرد كه در تاريخ 1365/6/2 تحت شماره 614140به ثبت رسيد. در سال 1368 به استناد تصميم مجمع عمومي صاحبان سهام ، نام شركت به”شركت سيمان كردستان” تغيير يافت.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی سکرد

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی سکرد

شرکت سیمان کردستان با نماد سکرد‌ در روند سودآوری توانسته ازتولید زیان خارج  شود.
در گزارش 12 ماهه سال ۱۳۹8به تولید سود رسیده و از تولید زیان خارج شده است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد ودرصدرشدگزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد. سهم سکرد‌ ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام، هیچ یک ازشرایط دراین استراتژی را ندارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سکرد

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سکرد

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم. بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش
آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد. همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهاردوره اخیر ساخته باشد. همان طور که مشاهده می کنید درآخرین گزارش 307 درصد و درگزارش ماقبل آخر 406 درصد رشد داشته، بنابراین یکی ازشرایط کانسلیم را دارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سکرد‌

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سکرد‌

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شرکت سیمان کردستان  می‌پردازیم. بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد. همان طور که ازنمودار
سهم سکرد‌ مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی بیشتری را درآبان ماه ۹۸ نسبت به آبان ماه ۹۷داشته است. بنابراین تا اینجا از یک فیلتر توان تعدیل عبور کرده است. حال باید محصول استراتژیک شرکت سیمان کردستان را مشخص کنیم و بعد ازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم. محصولات تولیدی شرکت را از قسمت سهم فروش محصولات،دراستراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانیدمشاهده نمایید.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سکرد‌

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سکرد‌

در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام، باید محصول استراتژیک و محصولی که بیشترین درصد
فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم. زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت دارا می باشد.

هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر می باشد.
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طورکه در نموداربالا مشخص است(سیمان داخلی)محصول استراتژیک درشرکت سیمان کردستان می باشد.
در ادامه به بررسی روند نرخ فروش(سیمان داخلی)درشرکت سیمان کردستان خواهیم پرداخت.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سکرد‌

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سکرد‌

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک سکرد‌ که محصول،(سیمان داخلی)می باشد و91 درصد درآمد را شامل می شود، در آخرین گزارش شرکت که آبان ماه می باشد نسبت به ماه قبل خود کاهش داشته است که از این لحاظ تایید نمی شود. بنابراین شرکت سیمان کردستان با نماد سکرد‌ ازیک فیلتر بنیادی استراتژی توان تعدیل عبور می کند.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سکرد‌

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سکرد‌

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت سیمان کردستان به هیچ گروهی وابستگی خاصی ندارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سکرد‌

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سکرد‌

درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت سیمان کردستان  با نماد سکرد‌ مشاهده می‌کنید
دربلند مدت وابستگی داشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سکرد‌

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سکرد‌

همان طور که در روند قیمت سهم سکرد‌ مشاهده می کنید این شرکت درحال صعودقیمتی است.
نکته:
سکرد‌بنیادمتوسطی دارد و درحال صعود قیمتی است.
نتیجه‌ گیری:
شرکت سیمان کردستان با توانایی بالا در عرصه (سیمان داخلی) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم سکرد‌ را دارید، درحال صعود می باشد.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم سکرد‌ ازشش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)ازسه فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم سکرد‌ چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد متوسط سهم سکرد‌ در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (سکرد‌) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی سهم سکرد‌ درتاریخ1398/9/13 انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم سکرد‌ و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

مطالب زیر را حتما بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: