تحلیل بنیادی غپآذر 1398/09/14

دسته بندی :تحلیل بنیادی 5 دسامبر 2019 مدیر سایت 1204

تحلیل بنیادی سهم غپآذر‌ (شرکت شیرپگاه آذربایجان شرقی) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم غپآذر‌ (شرکت شیرپگاه آذربایجان شرقی) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

شرکت شیرپگاه آذربایجان شرقی با عنوان کارخانه شیرپاستوریزه عدل تبریز در سال 1339توسط مرحوم غلامرضا عدل تاسیس شد. ظرفیت این کارخانه 20 تن دروز بود که در ابتدا با 3 تن شیر به بهره برداری رسید.
این شرکت با تکنولوژی روز دنیا به تولید شیر و فرآورده های لبنی می پردازد.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی غپآذر

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی غپآذر

شرکت شیرپگاه آذربایجان شرقی با نماد غپآذر‌ در روند سودآوری به دو دوره صعود رسیده است.
در گزارش 6 ماهه سال ۱۳۹8به دو دوره صعود با درصد رشد بیشتر رسیده است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان
داشته باشد ودرصدرشدگزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.
سهم غپآذر‌ ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام، تمامی  شرایط دراین استراتژی را دارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی غپآذر

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی غپآذر

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم. بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش
آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد. همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهاردوره اخیر ساخته باشد. همان طور که مشاهده می کنید درآخرین گزارش 37 درصد و درگزارش ماقبل آخر 15 درصد رشد داشته، بنابراین هیچ یک ازشرایط کانسلیم را ندارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی غپآذر‌

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی غپآذر‌

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شرکت شیرپگاه آذربایجان شرقی  می‌پردازیم. بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد. همان طور که ازنمودار
سهم غپآذر‌ مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی بیشتری را درآبان ماه ۹۸ نسبت به آبان ماه ۹۷داشته است. بنابراین تا اینجا از یک فیلتر توان تعدیل عبور کرده است. حال باید محصول استراتژیک شرکت شیرپگاه آذربایجان شرقی را مشخص کنیم و بعد ازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم. محصولات تولیدی شرکت را از قسمت سهم فروش محصولات،دراستراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانیدمشاهده نمایید.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی غپآذر‌

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی غپآذر‌

در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام، باید محصول استراتژیک و محصولی که بیشترین درصد فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم. زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت دارا می باشد.
هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر می باشد.
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طورکه در نموداربالا مشخص است(انواع شیرپاستوریزه و استریل)محصول استراتژیک در
شرکت شیرپگاه آذربایجان شرقی می باشد.در ادامه به بررسی روند نرخ فروش(انواع شیرپاستوریزه و استریل)
درشرکت شیرپگاه آذربایجان شرقی خواهیم پرداخت.

نرخ فروش در تحلیل بنیادی غپآذر‌

نرخ فروش در تحلیل بنیادی غپآذر‌

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک غپآذر‌ که محصول،( انواع شیرپاستوریزه و استریل)می باشد و23 درصد درآمد را شامل می شود، در آخرین گزارش شرکت که آبان ماه می باشد نسبت به ماه قبل خود افزایش داشته است که از این لحاظ تایید می شود. بنابراین شرکت شیرپگاه آذربایجان شرقی با نماد غپآذر‌ از هر دو فیلتر بنیادی استراتژی توان تعدیل عبورمی کند.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی غپآذر‌

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی غپآذر‌

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت شیرپگاه آذربایجان شرقی به حقیقی ها تمایل بیشتری دارد.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی غپآذر‌

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی غپآذر‌

درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت شیرپگاه آذربایجان شرقی  با نماد غپآذر‌ مشاهده می‌کنید دربلند مدت وابستگی داشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال غپآذر‌

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال غپآذر‌

همان طور که در روند قیمت سهم غپآذر‌ مشاهده می کنید این شرکت درحال صعودقیمتی است.
نکته:
غپآذر‌بنیادخوبی دارد و درحال صعود قیمتی می باشد و به مقاومت تاریخی سهم نزدیک شده است.
نتیجه‌ گیری:
شرکت شیرپگاه آذربایجان شرقی با توانایی بالا در عرصه (سیمان داخلی) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم غپآذر‌ را دارید، درحال صعود می باشد.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم غپآذر‌ ازشش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)ازچهار فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم غپآذر‌ چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد خوب سهم غپآذر‌ در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (غپآذر‌) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی سهم غپآذر‌ درتاریخ1398/9/14 انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم غپآذر‌ و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

مطالب زیر را حتما بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: