تحلیل بنیادی فنورد 1398/09/20

دسته بندی :تحلیل بنیادی 11 دسامبر 2019 مدیر سایت 1810

تحلیل بنیادی فنورد

تحلیل بنیادی سهم فنورد‌ (شركت نورد و توليد قطعات فولادي) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم فنورد‌ (شركت نورد و توليد قطعات فولادي) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

شركت نورد و توليد قطعات فولادي درسال 1347 به منظور ايجاد كارخانجات ذوب و ريخته گري فولاد، ماشين سازي و ساخت تجهيزات صنعتي با هيئت مديره اي مشتمل بر آقايان مهندس سيدمحمدعلي شهرستاني، مهندس سيدمهدي شهرستاني و سيدمحمدحسن شهرستاني تاسيس گرديد و براي اولين بار در ايران فولاد آلياژي را توليد و عرضه نمود.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی فنورد

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی فنورد

شركت نورد و توليد قطعات فولادي با نماد فنورد‌ در روند سودآوری به یک دوره صعود رسیده است.
در گزارش 6 ماهه سال ۱۳۹8به یک دوره صعود رسیده و شرکت از تولید زیان خارج و به سودآوری رسیده است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد ودرصدرشدگزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد. سهم فنورد‌ ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام، هیچ یک ازشرایط دراین استراتژی را ندارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی فنورد

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی فنورد

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم. بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش
آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد. همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود
را در چهاردوره اخیر ساخته باشد. همان طور که مشاهده می کنید درآخرین گزارش 839 درصد و درگزارش ماقبل آخر 176
درصد رشد داشته و درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهاردوره اخیر ساخته و تمامی شرایط کانسلیم را دارد.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی فنورد‌

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی فنورد‌

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شركت نورد و توليد قطعات فولادي  می‌پردازیم. بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد. همان طور که ازنمودارسهم فنورد‌ مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی بیشتری را درآبان ماه ۹۸ نسبت به آبان ماه ۹۷داشته است. بنابراین تا اینجا از یک فیلتر توان تعدیل عبور کرده است. حال باید محصول استراتژیک شركت نورد و توليد قطعات فولادي
را مشخص کنیم و بعد ازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم. محصولات تولیدی شرکت
را از قسمت سهم فروش محصولات،دراستراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانیدمشاهده نمایید.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی فنورد‌

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی فنورد‌

در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام، باید محصول استراتژیک و محصولی که بیشترین درصد فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم. زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت دارا می باشد.
هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر می باشد.
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طورکه در نموداربالا مشخص است(ورق-تسمه-پلیت)محصول استراتژیک درشركت نورد و توليد قطعات فولادي
می باشد. در ادامه به بررسی روند نرخ فروش(ورق-تسمه-پلیت)درشركت نورد و توليد قطعات فولادي خواهیم پرداخت.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی فنورد‌

نرخ فروش در تحلیل بنیادی فنورد‌

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک فنورد‌ که محصول،( ورق-تسمه-پلیت)می باشد و99 درصد درآمد را شامل می شود، در آخرین گزارش شرکت که آبان ماه می باشد نسبت به ماه قبل خود کاهش داشته است که از این لحاظ تایید نمی شود. بنابراین شركت نورد و توليد قطعات فولادي با نماد فنورد‌ از یک فیلتر بنیادی استراتژی توان تعدیل عبورمی کند.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی فنورد‌

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی فنورد‌

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شركت نورد و توليد قطعات فولادي به هیچ گروهی وابستگی ندارد.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی فنورد‌

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی فنورد‌

درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشركت نورد و توليد قطعات فولادي  با نماد فنورد‌ مشاهده می‌کنید تا حدودی دربلند مدت وابستگی داشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال فنورد‌

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال فنورد‌

همان طور که در روند قیمت سهم فنورد‌ مشاهده می کنید این شرکت درحال صعود قیمتی است.
نکته:
فنورد‌بنیادمتوسطی دارد و درحال صعود قیمتی می باشد .
نتیجه‌ گیری:
شركت نورد و توليد قطعات فولادي با توانایی بالا در عرصه (فولاد) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم فنورد‌ را دارید، درحال صعود می باشد.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم فنورد‌ ازشش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)ازسه فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم فنورد‌ چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد متوسط سهم فنورد‌ در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (فنورد‌) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی سهم فنورد‌ درتاریخ1398/9/20 انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم فنورد‌ و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده 

مطالب زیر را حتما بخوانید:

 1. حبیب گفته؛
  13:40 2019/12/11

  سلام من قصد خرید سهام دارم و میخواستم این ترم افزار را دانلود کنم در گوشی ام ولی نصب نشد لطفا راهنمایی کنید شاید به کمک این ترم افزار بتونم اطلاعات بگیرم و سهام مورد نظر را خرید داری کنم لطفا بگوئید سهام کدام شرکت را خریداری کنم

  • مدیر سایت گفته؛
   13:11 2019/12/12

   باسلام واحترام . نرم افزار دایره طلایی سهام فقط بروی سیستم عامل ویندوز نصب می شود.
   البته نسخه اندروید در دست اقدام می باشد.
   نرم افزار دایره طلایی سهام، سهام را از نظر تحلیل بنیادی مورد بررسی قرار می دهد و سیاست نرم افزاردایره طلایی سهام به هیچ عنوان سیگنال خرید سهام نمی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: