نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی قپیرا ۱۳۹۸/۰۹/۲۶

تحلیل بنیادی قپیرا

تحلیل بنیادی سهم قپیرا‌ (شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم قپیرا‌ (شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر (سهامی عام) در سال ۱۳۶۲ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و طی شماره ۱۳۰۲۶۹ مورخ ۱۳۶۲/۰۹/۲۶ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. در تاریخ ۱۳۷۵/۰۸/۰۲ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۷۵/۱۱/۰۲ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. مرکز اصلی شرکت در تهران و کارخانه آن در شهرستان پیرانشهر و شعبات آن در شهرستان نقده، اشنویه، ارومیه و روستای لج مهاباد واقع است.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی قپیرا

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی قپیرا

شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر با نماد قپیرا‌ در روند سودآوری به دو دوره صعود رسیده است.
در گزارش ۳ ماهه سال ۱۳۹۹به دو دوره صعود با درصد رشد کمتر نسبت به گزارش ماقبل آخر رسیده است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد ودرصدرشدگزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد. سهم قپیرا‌ ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام، فقط یکی ازشرایط دراین استراتژی را دارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی قپیرا

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی قپیرا

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم. بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش
آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد. همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهاردوره اخیر ساخته باشد. همان طور که مشاهده می کنید درآخرین گزارش منفی ۵- درصد و درگزارش ماقبل آخر ۸۵ درصد رشد داشته است، بنابراین هیچ یک از شرایط کانسلیم را ندارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی قپیرا‌

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی قپیرا‌

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر  می‌پردازیم. بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد. همان طور که ازنمودارسهم قپیرا‌ مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی بیشتری را درآبان ماه نسبت به آبان ماه سال گذشته داشته است. بنابراین تا اینجا از یک فیلتر توان تعدیل عبور کرده است. حال باید محصول استراتژیک شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر را مشخص کنیم و بعد ازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم. محصولات تولیدی شرکت را از قسمت سهم فروش محصولات،دراستراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانیدمشاهده نمایید.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی قپیرا‌

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی قپیرا‌

در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام، باید محصول استراتژیک و محصولی که بیشترین درصد فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم. زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت دارا می باشد.
هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر می باشد.
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طورکه در نموداربالا مشخص است(شکر)محصول استراتژیک درشرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر می باشد.
در ادامه به بررسی روند نرخ فروش(شکر)درشرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر خواهیم پرداخت.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی قپیرا‌

نرخ فروش در تحلیل بنیادی قپیرا‌

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک قپیرا‌ که محصول،(شکر)می باشد و۴۵ درصد درآمد راشامل می شود، در آخرین گزارش شرکت که آبان ماه می باشد نسبت به ماه قبل خود کاهش داشته است که ازاین لحاظ تایید نمی شود. بنابراین شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر با نماد قپیرا‌ ازیک فیلتر بنیادی استراتژی توان تعدیل عبورمی کند.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی قپیرا‌

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی قپیرا‌

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر به هیچ گروهی وابستگی خاصی ندارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی قپیرا‌

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی قپیرا‌

درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر با نماد قپیرا‌ مشاهده می‌کنید دربلند مدت وابستگی داشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال قپیرا‌

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال قپیرا‌

همان طور که در روند قیمت سهم قپیرا‌ مشاهده می کنید این شرکت درحال اصلاح قیمت است.
نکته:
قپیرا‌بنیادمتوسطی دارد و درحال اصلاح قیمت می باشد.
نتیجه‌ گیری:
شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر با توانایی بالا در عرصه (فرآورده های غذایی وقند) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم قپیرا‌ را دارید، درحال اصلاح قیمت  می باشد.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم قپیرا‌ ازشش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)ازدو فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم قپیرا‌ چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیا متوسط سهم قپیرا‌ در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (قپیرا‌) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی سهم قپیرا‌ درتاریخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدیدشرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم قپیرا‌ و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا