نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی کفپارس ۱۳۹۸/۱۰/۲۴

تحلیل بنیادی کفپارس

تحلیل بنیادی سهم کفپارس‌ (شركت فرآورده‌هاي نسوز پارس) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم کفپارس‌ (شركت فرآورده‌هاي نسوز پارس) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

شركت فرآورده‌هاي نسوز پارس در تاريخ ۱۳۶۵/۰۷/۰۲ تأسيس و در تاريخ ۱۳۷۲/۰۵/۱۱، شش ماه پس از اتمام عمليات نصب، بهره برداري از واحد شماره يك آن آغاز گرديد. شركت در فاز اول براي توليد ساليانه ۵۰۰۰۰ تن مواد نسوز قليايي طراحي شده كه اين ظرفيت با بهره برداري از واحد شماره دو در تاريخ ۱۳۸۲/۰۷/۲۲ به ۷۰۰۰۰ تن در سال شامل ۳۱۰۰۰ تن انواع آجر و ۳۹۰۰۰ تن انواع جرم و مواد ويژه افزايش يافت.
شركت فرآورده‌هاي نسوز پارس در تاريخ ۱۳۷۸/۰۴/۱۱ در سازمان بورس اوراق بهادار پذيرفته شده و در حال حاضر داراي ۲۹۸ نفر پرسنل در قالب واحدهاي منابع انساني و مالي، بازرگاني ، مهندسي فروش، برنامه‌ريزي توليد و انبارها، توليد، نگهداري و تعميرات و پژوهش‌هاي كاربردي مي‌باشد.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی کفپارس

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی کفپارس

شركت فرآورده‌هاي نسوز پارس با نماد کفپارس‌ در روند سودآوری درحال تولید زیان است.
در گزارش۹ ماهه سال ۱۳۹۸درروند سودآوری این شرکت در حال تولید زیان است. ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد و درصد رشدگزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد. سهم کفپارس‌ ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام، هیچ یک از شرایط دراین استراتژی را ندارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی کفپارس

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی کفپارس

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم. بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش
آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد. همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهاردوره اخیر ساخته باشد. همان طور که مشاهده می کنید درآخرین گزارش ۵ درصد و درگزارش ماقبل آخرمنفی۳۴۴۳- درصد رشد داشته است و هیچ یک از شرایط کانسلیم را ندارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی کفپارس‌

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی کفپارس‌

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شركت فرآورده‌هاي نسوز پارس  می‌پردازیم. بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد. همان طور که ازنمودارسهم کفپارس‌ مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی بیشتری را درآذرماه ۹۸نسبت به آذرماه ۹۷ داشته است، حال باید محصول استراتژیک شركت فرآورده‌هاي نسوز پارس را مشخص کنیم و بعد ازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم. محصولات تولیدی شرکت را از قسمت سهم فروش محصولات،دراستراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانیدمشاهده نمایید.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی کفپارس‌

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی کفپارس‌

در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام، باید محصول استراتژیک و محصولی که بیشترین درصد فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم. زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت دارا می باشد.
هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر می باشد.
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طورکه در نموداربالا مشخص است(آجرمنیزیت کربنی)محصول استراتژیک درشركت فرآورده‌هاي نسوز پارس
می باشد.

در ادامه به بررسی روند نرخ فروش(آجرمنیزیت کربنی)درشركت فرآورده‌هاي نسوز پارس خواهیم پرداخت.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی کفپارس‌

نرخ فروش در تحلیل بنیادی کفپارس‌

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک کفپارس‌ که محصول،(آجرمنیزیت کربنی) می باشد و ۴۸ درصد درآمد را شامل می شود، درآخرین گزارش شرکت که آذر ماه می باشد نسبت به ماه قبل خود کاهش داشته است بنابراین شركت فرآورده‌هاي نسوز پارس با نماد کفپارس‌ از یک فیلتر توان تعدیل عبور می کند.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی کفپارس‌

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی کفپارس‌

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شركت فرآورده‌هاي نسوز پارس به هیچ گروهی وابستگی ندارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی کفپارس‌

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی کفپارس‌

درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشركت فرآورده‌هاي نسوز پارس با نماد کفپارس‌ مشاهده می‌کنید هیچ وابستگی به گزارش نداشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال کفپارس

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال کفپارس

همان طور که در روند قیمت سهم کفپارس‌ مشاهده می کنید این شرکت درحال صعود قیمتی است.
نکته:
کفپارس‌ بنیادضعیفی دارد و درحال صعودقیمتی است.
نتیجه‌ گیری:
شركت فرآورده‌هاي نسوز پارس با توانایی بالا در عرصه (فرآورده‌هاي نسوز) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم کفپارس‌ را دارید، درحال صعود قیمتی است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم کفپارس‌ ازشش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)ازیک فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم کفپارس‌ چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی ندارد، با اطلاع از بنیادضعیف سهم کفپارس‌ در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (کفپارس‌) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی درتاریخ۱۳۹۸/۱۰/۲۴انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند
و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.

همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی
و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.

این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم کفپارس‌ و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس
و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا