نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی حتاید ۱۳۹۸/۰۹/۱۶

تحلیل بنیادی حتاید

تحلیل بنیادی سهم حتاید‌ (تايدواتر خاورميانه) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم حتاید‌ (تايدواتر خاورميانه) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

تايدواتر خاورميانه در تاريخ ۲۴ ارديبهشت سال ۱۳۴۷ به شماره ثبت ۱۲۳۴۱ و با نام شركت داريوش با سرمايه ۱۰ ميليون ريال منقسم به يك هزار سهم با هدف فعالیت در زمینه های ارائه خدمات دریایی به سکوهای نفتی و کشتی های حمل نفت، نصب و تعمیر لوله های زیردریایی، ساخت اسکله و حوضچه های تعمیراتی و نیز حمل و نقل دریایی در تهران به ثبت رسید و بعد از چند ماه با مشاركت شركت تايدواتر آمريكا به صورت ۵۱-۴۹، شركت سهامي عام تايدواتر خاورميانه تشكيل شد. پس از انقلاب اسلامي مديران و سهامداران خارجي شركت از كشور خارج شدند. بعد از مدتي شركت تحت پوشش و نظارت دادستاني انقلاب قرار گرفت و اداره امور آن در سالهاي ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۸ به سازمانها و نهادهاي مختلف دولتی واگذار شد.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی حتاید

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی حتاید

تايدواتر خاورميانه با نماد حتاید‌ در روند سودآوری به دو دوره صعود رسیده است.
در گزارش ۶ ماهه سال ۱۳۹۸به دو دوره صعود با درصد رشد کمتر رسیده است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد ودرصدرشدگزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد. سهم حتاید‌ ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام، فقط یکی ازشرایط دراین استراتژی را دارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی حتاید

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی حتاید

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم. بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش
آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد. همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود
را در چهاردوره اخیر ساخته باشد. همان طور که مشاهده می کنید درآخرین گزارش ۶۹ درصد و درگزارش ماقبل آخر ۳۶۰
درصد رشد داشته و فقط یکی ازشرایط کانسلیم را دارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی حتاید‌

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی حتاید‌

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی تايدواتر خاورميانه  می‌پردازیم. بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد. همان طور که ازنمودارسهم حتاید‌ مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی بیشتری را درآبان ماه ۹۸ نسبت به آبان ماه ۹۷داشته است، ولی به دلیل اینکه در دو گزارش قبل نسبت به سال گذشته فروش کل کمتری داشته است ازاین فیلتر عبورنمی کند.

مبلغ فروش در تحلیل بنیادی حتاید‌

مبلغ فروش در تحلیل بنیادی حتاید‌

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید، در آخرین گزارش شرکت که آبان ماه ۱۳۹۸می باشد نسبت به ماه قبل خود هیچ  افزایشی نداشته است که از این لحاظ تایید نمی شود. بنابراین تايدواتر خاورميانه با نماد حتاید‌ازهیچ فیلتر بنیادی استراتژی توان تعدیل عبورنمی کند.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی حتاید‌

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی حتاید‌

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید تايدواتر خاورميانه در یک ماه گذشته تمایل به حقیقی ها داشته است.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی حتاید‌

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی حتاید‌

درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMتايدواتر خاورميانه  با نماد حتاید‌ مشاهده می‌کنید دربلند مدت وابستگی داشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال حتاید‌

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال حتاید‌

همان طور که در روند قیمت سهم حتاید‌ مشاهده می کنید این شرکت درحال صعودقیمتی است.
نکته:
حتاید‌بنیاد ضعیفی دارد ولی درحال صعود قیمتی می باشد.
نتیجه‌ گیری:
تايدواتر خاورميانه با توانایی بالا در عرصه (خدمات دریایی) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم حتاید‌ را دارید، درحال صعود می باشد.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم حتاید‌ ازشش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)ازدو فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم حتاید‌ چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی ندارد، با اطلاع از بنیاد ضعیف سهم حتاید‌ در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (حتاید‌) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی سهم حتاید‌ درتاریخ۱۳۹۸/۹/۱۶ انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم حتاید‌ و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا