نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی سبزوا ۱۳۹۸/۱۰/۱۹

تحلیل بنیادی سبزوا

تحلیل بنیادی سهم سبزوا‌ (شرکت سیمان سبزوار) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم سبزوا‌ (شرکت سیمان سبزوار) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

شرکت سیمان سبزوار به منظور تولید و تهیه سیمان و بهره برداری و فروش و صدور محصولات آن به داخل و خارج از کشور با نام اولیه سیمان لار سبزوار، اقدام به ثبت معادن کانیهای مورد نیاز سیمان و اخذ جواز تاسیس کارخانه سیمان سبزوارنمود. موسسین با مشارکت حدود۸۱ هزار نفر، سرمایه به میزان یکصد و سی و یک میلیارد ریال تکمیل و شرکت به شماره۲۸۳۸در اداره ثبت شرکتهای سبزوار به ثبت رسید.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی سبزوا

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی سبزوا

شرکت سیمان سبزوار با نماد سبزوا‌ در روند سودآوری به دو دوره نزول رسیده است.
در گزارش ۱۲ماهه سال ۱۳۹۸به دو دوره نزول نسبت به گزارش ماقبل آخر رسیده است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد و درصد رشدگزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد. سهم سبزوا‌ ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام، هیچ یک ازشرایط دراین استراتژی را ندارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سبزوا

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سبزوا

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم. بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش
آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد. همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهاردوره اخیر ساخته باشد. همان طور که مشاهده می کنید درآخرین گزارش منفی۷۳- درصد و درگزارش ماقبل آخرمنفی۱۲۳- درصد رشد داشته است، وهیچ یک ازشرایط کانسلیم را ندارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سبزوا‌

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سبزوا‌

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شرکت سیمان سبزوار  می‌پردازیم. بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد. همان طور که ازنمودارسهم سبزوا‌ مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی بیشتری را درآذرماه نسبت به آذرماه سال گذشته داشته است، حال باید محصول استراتژیک شرکت سیمان سبزوار را مشخص کنیم و بعد ازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم. محصولات تولیدی شرکت را از قسمت سهم فروش محصولات،دراستراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانیدمشاهده نمایید.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سبزوا‌

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سبزوا‌

در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام، باید محصول استراتژیک و محصولی که بیشترین درصد فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم. زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت دارا می باشد.
هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر می باشد.
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طورکه در نموداربالا مشخص است(انواع سیمان)محصول استراتژیک درشرکت سیمان سبزوار می باشد.در ادامه به بررسی روند نرخ فروش(انواع سیمان)درشرکت سیمان سبزوار خواهیم پرداخت.

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سبزوا‌

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سبزوا‌

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک سبزوا‌ که محصول،( انواع سیمان) می باشد و ۹۵ درصد درآمد را شامل می شود، درآخرین گزارش شرکت که آذر ماه می باشد نسبت به ماه قبل خود کاهش داشته است بنابراین شرکت سیمان سبزوار با نماد سبزوا‌ از یک فیلتر توان تعدیل عبور می کند.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سبزوا‌

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سبزوا‌

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت سیمان سبزوار به هیچ گروهی وابستگی ندارد.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سبزوا‌

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سبزوا‌

درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت سیمان سبزوار با نماد سبزوا‌ مشاهده می‌کنید در بلند مدت وابستگی داشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سبزوا

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سبزوا

همان طور که در روند قیمت سهم سبزوا‌ مشاهده می کنید این شرکت درحال نزول قیمتی است.

نکته:

سبزوا‌ بنیاد ضعیفی دارد و درحال نزول قیمتی است.

نتیجه‌ گیری:

شرکت سیمان سبزوار با توانایی بالا در عرصه (سیمان) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم سبزوا‌ را دارید، درحال نزول قیمتی می باشد.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم سبزوا‌ ازشش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)ازیک فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم سبزوا‌ چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی ندارد، با اطلاع از بنیادضعیف سهم سبزوا‌ در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (سبزوا‌) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی درتاریخ۱۳۹۸/۱۰/۱۹انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند
و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.

همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی
و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.

این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم سبزوا‌ و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس
و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا