نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی سهم کشرق

تحلیل بنیادی سهم کشرق

تحلیل بنیادی سهم کشرق(شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام  

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم کشرق(شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام  

مقدمه

درباره شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرق)

شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود در سال ۱۳۷۴ با سرمایه یک میلیارد و ششصد میلیون ریال تاسیس گردید و در بدو تاسیس کلیه سهامداران شرکت را کارکنان بازنشسته و شاغل البرز شرقی تشکیل می دادند.

در راستای مشارکت بیشتر مردم در امر تولید شرکت در سال ۸۴ از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید.

و در تاریخ ۹۰٫۷٫۰۵ با ورود شرکت به فرابورس موافقت و در تاریخ ۹۰٫۱۱٫۱۱ نام شرکت با نماد “کشرق” در فرابورس درج گردید و در تاریخ ۹۱٫۰۳٫۲۸ به عنوان چهل و یکمین شرکت در فرابورس مورد معامله قرار گرفت.

استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی سهم کشرق

استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی سهم کشرق

شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود با نماد کشرق یکی از سهام بورسی است که تولید زیان خود را کاهش داده است.

سهم کشرق در گزارش آخر خود تولید زیان را کاهش داده است.

ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوری TTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی داشته باشد و گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید سهم کشرق ازنظر استراتژی TTM در تحلیل بنیادی سهام بورس، مورد تایید قرار نمی گیرد.

البته سهم کشرق با کاهش تولید زیان گام مثبتی برای سودسازی در آینده شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود برداشته است. ولی هم اکنون سهم کشرق در حال تولید زیان می باشد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم کشرق

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم کشرق

در استراتژی کانسلیم، شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.

همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود با نماد کشرق ازنظراستراژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهام بورس توانسته۱۶۲درصد سود نسبت به مدت مشابه سال قبل سودآوری محقق کند.

پس می‌توان گفت که سهم کشرق از نظر استراتژی کانسلیم دربورس اوراق بهادارتهران فقط یکی از شرایط کانسلیم را دارد.

یعنی در گزارش آخر ۱۶۲درصد رشد داشته،ولی درگزارش ماقبل آخر۲۲۲- درصد منفی بوده است.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم کشرق

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم کشرق

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود می‌پردازیم.

همان‌طور که درنمودارمشخص است نماد کشرق، دربورس توانسته است درخرداد ۹۸ فروش کل ماهیانه ی بیشتری را نسبت به مدت مشابه سال قبل محقق کند.

و از این لحاظ تائید می‌شود.

حال باید محصول استراتژیک شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود را مشخص کنیم.

بعدازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.

زیرا در تحلیل بنیادی یک سهم توان تعدیل بیشترین اهمیت را دارد.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم کشرق

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم کشرق

همان‌طور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید محصول ذغال سنگ کک شو کیفی درجه یک در شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود بیشترین درصد تولید را دارد.

بنابراین محصول استراتژیک شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود ، (ذغال سنگ کک شو کیفی درجه یک) می‌باشد.

تولید این محصول نقش بسیار مهمی درروند سود سازی برای سهم کشرق دربورس دارد.

در ادامه به بررسی روند نرخ فروش (ذغال سنگ کک شو کیفی درجه یک) در شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود خواهیم پرداخت.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم کشرق

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم کشرق

نرخ فروش ذغال سنگ کک شو کیفی درجه یک شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود با نماد کشرق روند ثابت پیداکرده وصعود بسیار اندکی داشته است.

در استراتژی توان تعدیل نرخ فروش آخرین گزارش را با گزارش ماه قبل بررسی می کنیم.

اگر فروش کل نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر باشد و نرخ فروش محصول استراتژیک نسبت به ماه قبل بیشتر باشد، استراتژی توان تعدیل تایید می شود.

بنابراین سهم کشرق ازنظر نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهام در بورس اوراق بهادار تهران موردتایید قرار می‌گیرد.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم کشرق

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم کشرق

تغییر سهامداران عمده شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرق)، را با قاطعیت نمی توان گفت که به حقیقی ها یا حقوقی های خود وابستگی دارد، سهم کشرق روند خود را دارد.

هیجانات ناشی ازخبرروی سهم کشرق تاثیربسزایی داشته است.

همچنان عرضه و تقاضا در سهم کشرق بیشترین تاثیرراداشته است.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم کشرق

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم کشرق

همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود با نماد کشرق مشاهده می‌کنید بیشترین وابستگی را به عملکرد سودآوری در گزارش دارد.

بیشترین تاثیرروی قیمت ازنظر تحلیل تکنیکال سهم بررسی شکست مقاومت یا برگشت ازنقطه حمایت بوده است.

که عرضه و تقاضا به روند کمک کرده است.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم کشرق

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم کشرق

همان‌طور که در نمودار قیمت تعدیل‌ شده مشاهده می‌کنید شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود بعد از شکست مقاومت خود با جهشی صعودی در حال رشد است.

نتیجه‌گیری

شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود با توانایی بالا در عرصه (ذغال سنگ کک) کشور است.

اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم کشرق را دارید، شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود درروند خود با یک جهش عالی بعداز شکست مقاومت تغییر صعودی داشته و هم اکنون درحال رشد می باشد.

البته دور از انتظار نیست که سهم کشرق به اشباع  قیمتی برسد و روند نزولی پیداکند.

ازنظر تحلیل بنیادی، سهم کشرق از شش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM – کانسلیم و توان تعدیل) توانسته است تنها از سه فیلتر عبور کند.

همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده چه روندی داشته باشد.

حالا که سهم کشرق ازنظر تحلیل بنیادی دربورس بررسی شد بهتراست بدانیم استراتژی های تحلیل تکنیکال روی مقاومت و حمایت این سهم بازدهی داشته است.

اگربنیادسهم برای شما اهمیت ندارد می‌توانید با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (کشرق) سرمایه‌گذاری کنید.

البته با توجه به فروش های فوق العاذه این شرکت امکان این هست که گزارش های فصلی این شرکت بهبود یابد و این شرکت از زیان خارج شود.

نرم‌افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی سهام بورس،فرابورس وبازارپایه بهترین سهم را درزمان خود،برای سهامدارمعرفی کند.

این تحلیل بنیادی در تاریخ ۶/۴/۱۳۹۸ انجام‌گرفته است. وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود با نماد(کشرق) و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرا بورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان ببینید.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا