تحلیل بنیادی شسپا 1398/07/14

دسته بندی :تحلیل بنیادی 6 اکتبر 2019 مدیر سایت 2159

تحلیل بنیادی شسپا

تحلیل بنیادی سهم شسپا (پالایشگاه نفت سپاهان) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم شسپا (پالایشگاه نفت سپاهان) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه
 
پالایشگاه نفت سپاهان در سال 1371 به­ عنوان یکی از واحدهای پالایشگاه اصفهان آغاز به فعالیت نمود. این واحد پالایشگاهی در ابتدای مهر ماه سال 1378 به­ صورت یک شرکت سهامی خاص تحت عنوان شرکت تصفیه روغن اصفهان تأسیس و تحت شماره 155078 مورخ 1378/7/1 در اداره ثبت شرکت­ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی شسپا

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی شسپا
پالایشگاه نفت سپاهان با نماد شسپا در روند سودآوری دو دوره صعود داشته است.
در گزارش 3 ماهه سال ۱۳۹8صعود با درصد رشد بیشتری نسبت به گزارش ماقبل آخر داشته است. ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد ودرصد رشد گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.
سهم شسپا ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام، به دو دوره صعود رسیده است و سهم شسپا تمامی شرایط را در این استراتژی دارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی شسپا

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی شسپا

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم
و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم.
بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
همان طور که مشاهده می کنید درآخرین گزارش 158 درصد و در گزارش ماقبل آخر 125 درصد سهم شسپا
رشد داشته است، و سود بیشتری را در یک سال اخیر ساخته و تمامی شرایط کانسلیم را دارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی شسپا

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی شسپا

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی پالایشگاه نفت سپاهان  می‌پردازیم.
بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد.
همان طور که از نمودارسهم شسپا مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی بیشتری را درشهریور ماه ۹۸نسبت به شهریورماه ۹۷داشته است. بنابراین تا اینجا یکی از ویژگی های استراتژی توان تعدیل را دارا می باشد.
حال باید محصول استراتژیک پالایشگاه نفت سپاهان  را مشخص کنیم و بعد ازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.
محصولات تولیدی شرکت را از قسمت سهم فروش محصولات، در استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام
می توانید  مشاهده نمایید.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی شسپا

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی شسپا

در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام، باید محصول استراتژیک و محصولی که بیشترین درصد فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم.
زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت دارا می باشد.
هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر می باشد.
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طورکه در نمودار بالا مشخص است (انواع روانکار) محصول استراتژیک در پالایشگاه نفت سپاهان  می باشد.
در ادامه به بررسی روند نرخ فروش (انواع روانکار) در پالایشگاه نفت سپاهان  خواهیم پرداخت.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی شسپا

نرخ فروش در تحلیل بنیادی شسپا

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک شسپا که محصول، (انواع روانکار) می باشد و90 درصد تولیدات شرکت را شامل می شود، در آخرین گزارش شرکت که شهریور ماه می باشد
نسبت به ماه قبل خود کاهش داشته است که از این لحاظ تایید نمی شود.

بنابراین پالایشگاه نفت سپاهان  با نماد شسپا از یک فیلتر بنیادی استراتژی توان تعدیل عبور می کند.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی شسپا

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی شسپا
از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید پالایشگاه نفت سپاهان با نماد شسپا بعد از افزایش سرمایه
به حقوقی ها بیشتر تمایل پیدا کرده است.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی شسپا

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی شسپا

در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMپالایشگاه نفت سپاهان  با نماد شسپا مشاهده می‌کنید
وابستگی را به گزارش دربلند مدت داشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال شسپا

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال شسپا

همان طور که در روند قیمت سهم شسپا مشاهده می کنید این شرکت درحال نزول می باشد.
نکته:
شسپا بنیاد خوبی دارد و ازنظررشد قیمتی تا امروزدرحال نزول می باشد.
نتیجه‌ گیری:
پالایشگاه نفت سپاهان  با توانایی بالا در عرصه (پالایشگاه) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم شسپا را دارید، پالایشگاه نفت سپاهان درحال نزول است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم شسپا ازشش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)ازپنج فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم شسپا چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد خوب سهم شسپا در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (شسپا) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی سهم شسپا در تاریخ 1398/7/14 انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم شسپا و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

مطالب زیر را حتما بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: