تحلیل بنیادی غشهد 1398/08/14

دسته بندی :تحلیل بنیادی 5 نوامبر 2019 مدیر سایت 1615

تحلیل بنیادی غشهد

تحلیل بنیادی سهم غشهد‌ (شركت شهد ايران) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم غشهد‌ (شركت شهد ايران) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه
شركت شهد ايران با هدف توليد آبميوه در پاييز 1361 شمسي درشهر مشهد واقع در شمال شرق ايران و مركز
استان خراسان رضوي تاسيس گرديده است و بهره برداري از خطوط توليدي آن از سال 1365 آغاز شده است.
مشهد بزرگترين شهر زيارتي و سياحتي در ايران است كه به دليل شرايط اقليمي مناسب , وسعت زياد
زمين هــاي حاصلخيز و آفتاب فراوان , قطب مناسبي براي كشاورزي در ايران مي باشد .

شركت شهد ايران نخستين مجتمع صنايع غذايي در استان خراسان است كه با فرآوري انواع ميوه تازه و مرغوب و تبديل آن به آبميوه , كنسانتره میوه و پوره میوه, گام هايي بلند درمسير شكوفايي اين صنايع و توسعه اقتصادي ايران برداشته , و اينك به جايگاهي شايسته از نظر ارتقاي كيفيت توليد و نيز فرآوري محصولات كشاورزي دست يافته است.
فرآورده هاي شركت شهد ايران با برترين كيفيت , مطابق استاندار هاي جهاني فراهم مي شود و به
بازار هاي داخلي و خارجي عرضه مي گردد .

شخصيت حقوقي شركت از ابتداي تاسيس لغايت تاريخ 1371/12/17 از نوع سهامي خاص بوده كه از آن تاريخ به بعد به سهامي عام تغييريافته است . و در سال 1371 به عضويت بورس اوراق بهادار تهران درآمد.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی غشهد‌

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی غشهد‌

شركت شهد ايران با نماد غشهد‌ در روند سودآوری به دو دوره صعود رسیده است.
در گزارش 6 ماهه سال ۱۳۹8صعود با درصد رشد کمتر نسبت به گزارش ماقبل آخر داشته است. ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد ودرصد رشد گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.
سهم غشهد‌ ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام، فقط یکی ازشرایط دراین استراتژی را دارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی غشهد‌

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی غشهد‌

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم. بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش
آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد. همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهاردوره اخیر ساخته باشد.
همان طور که مشاهده می کنیددرآخرین گزارش 2426 درصد و درگزارش ماقبل آخر  260149درصد رشد داشته ولی درگزارش آخر کمترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته و فقط یکی از شرایط کانسلیم را دارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی غشهد‌

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی غشهد‌

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شركت شهد ايران  می‌پردازیم. بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد. همان طور که از نمودارسهم غشهد‌ مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی بیشتری را درمهرماه ۹۸ نسبت به مهرماه ۹۷داشته است. بنابراین تا اینجا یکی از ویژگی های استراتژی توان تعدیل را دارا می باشد. حال باید محصول استراتژیک شركت شهد ايران  را مشخص کنیم و بعد ازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم. محصولات تولیدی شرکت را از قسمت سهم فروش محصولات،دراستراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانیدمشاهده نمایید.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی غشهد‌

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی غشهد‌

در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام، باید محصول استراتژیک و محصولی که بیشترین درصد فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم. زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت دارا می باشد.
هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر می باشد.
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طورکه در نموداربالا مشخص است(کنسانتره سیب)محصول استراتژیک در شركت شهد ايران
می باشد.در ادامه به بررسی روندمبلغ فروش (کنسانتره سیب) در شركت شهد ايران  خواهیم پرداخت.

نرخ فروش در تحلیل بنیادی غشهد‌

نرخ فروش در تحلیل بنیادی غشهد‌

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک غشهد‌ که محصول، (کنسانتره سیب) می باشد و88 درصد درآمد را شامل می شود، در آخرین گزارش شرکت که مهرماه می باشد نسبت به ماه قبل خود افزایش
داشته است که از این لحاظ تایید می شود.

بنابراین شركت شهد ايران با نماد غشهد‌ از هردو فیلتر بنیادی استراتژی توان تعدیل عبور می کند.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی غشهد‌

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی غشهد‌

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شركت شهد ايران به حقیقی ها تمایل بیشتری داشته است.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی غشهد‌

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی غشهد‌

در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشركت شهد ايران  با نماد غشهد‌ مشاهده می‌کنید دربلند مدت وابستگی داشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال غشهد‌

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال غشهد‌

همان طور که در روند قیمت سهم غشهد‌ مشاهده می کنید این شرکت درحال اصلاح قیمت است.
نکته:
غشهد‌بنیادخوبی دارد ولی درحال حاضر درحال اصلاح قیمت است.
نتیجه‌ گیری:
شركت شهد ايران  با توانایی بالا در عرصه (آبمیوه) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم غشهد‌ را دارید، درحال اصلاح می باشد.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم غشهد‌ ازشش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)ازچهار فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم غشهد‌ چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد خوب سهم غشهد‌ در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهامبا استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (غشهد‌) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی سهم غشهد‌ درتاریخ 1398/8/14 انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم غشهد‌ و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

 

مطالب زیر را حتما بخوانید:

 1. علی گفته؛
  09:24 2020/05/31

  با سلام
  شما که می‌فرمایید این سهم یا هر سهم دیگه ای بنیاد خوبی داره،تا چه وقت بنیادش خوبه؟ ممکنه بنیادش ضعیف بشه؟

  • مدیر سایت گفته؛
   10:16 2020/05/31

   سلام
   بنیادی سهام با گزارش جدید شرکت تغییر می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: