تحلیل بنیادی قثابت 1398/08/16

دسته بندی :تحلیل بنیادی 7 نوامبر 2019 مدیر سایت 1729

تحلیل بنیادی قثابت

تحلیل بنیادی سهم قثابت‌ (شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم قثابت‌ (شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه
شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۳۶ تاسیس و تحت شماره ۳۱۷ در دفتر ثبت شرکت های داخلی شهرستان مشهد به ثبت رسیده است و سپس مرکز شرکت به تهران منتقل و شماره ثبت آن در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۵۰ به شماره ۱۱۰۰۷ تغییر یافته است و پس از تبدیل شرکت به شرکت سهامی عام در سال ۱۳۵۴ به
عضویت سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و نام آن در تابلوی سازمان مذکور درج گردیده است.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی قثابت‌

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی قثابت‌

شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان با نماد قثابت‌ در روند سودآوری نزولی شده است.
در گزارش 12 ماهه سال ۱۳۹8نزول داشته است. ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد ودرصد رشد گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.
سهم قثابت‌ ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام، هیچ یک ازشرایط دراین استراتژی را ندارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی قثابت

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی قثابت

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم. بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش
آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد. همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهاردوره اخیر ساخته باشد. همان طور که مشاهده می کنیددرآخرین گزارش منفی 128- درصد و درگزارش ماقبل آخرمنفی 201- درصد رشد داشته و هیچ یک از شرایط کانسلیم را ندارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی قثابت‌

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی قثابت‌

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان می‌پردازیم. بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد. همان طور که از نمودارسهم قثابت‌ مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه صفر بوده است.حال باید محصول استراتژیک شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان را مشخص کنیم و بعد ازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم. محصولات تولیدی شرکت را از قسمت سهم فروش محصولات،دراستراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانیدمشاهده نمایید.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی قثابت‌

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی قثابت‌

در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام، باید محصول استراتژیک و محصولی که بیشترین درصد فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم. زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت دارا می باشد.
هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر می باشد.
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طورکه در نموداربالا مشخص است(ملاس)محصول استراتژیک در
شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان می باشد.در ادامه به بررسی روندمبلغ فروش
(ملاس) درشرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان خواهیم پرداخت.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی قثابت‌

نرخ فروش در تحلیل بنیادی قثابت‌

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک قثابت‌ که محصول، (ملاس) می باشد و100 درصد درآمد را شامل می شود، در آخرین گزارش شرکت که مهرماه می باشد نسبت به ماه قبل خود کاهش داشته است که از این لحاظ تایید نمی شود. بنابراین شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان  با نماد قثابت‌ از هیچ فیلتر
بنیادی استراتژی توان تعدیل عبور نمی کند.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی قثابت‌

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی قثابت‌

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان دریک ماه
گذشته به حقوقی ها تمایل بیشتری داشته است.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی قثابت‌

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی قثابت‌

 نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان با نماد قثابت‌ مشاهده می‌کنید هیچ وابستگی نداشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال قثابت‌

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال قثابت‌

همان طور که در روند قیمت سهم قثابت‌ مشاهده می کنید این شرکت درحال صعود است.
نکته:
قثابت‌بنیادبسیارضعیفی دارد ولی درحال حاضر درحال صعود قیمتی است.
نتیجه‌ گیری:
شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان با توانایی بالا در عرصه (قند) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم قثابت‌ را دارید، درحال صعود می باشد.
ازنظر تحلیل بنیادی،سهم قثابت‌ ازشش فیلترتحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)ازهیچ فیلتری عبورنکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم قثابت‌ چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی ندارد، با اطلاع از بنیاد بسیارضعیف سهم قثابت‌ در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (قثابت‌) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی سهم قثابت‌ درتاریخ 1398/8/16 انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم قثابت‌ و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

مطالب زیر را حتما بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: