تحلیل بنیادی کدما 1398/09/08

دسته بندی :تحلیل بنیادی 29 نوامبر 2019 مدیر سایت 1912

تحلیل بنیادی کدما

تحلیل بنیادی سهم کدما‌ (شرکت معدنی دماوند) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم کدما‌ (شرکت معدنی دماوند) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

شرکت معدنی دماوند در یک نگاه
شركت معدني دماوند در تاريخ 1362/1/23 در اداره ثبت شركتها و مالكيت هاي صنعتي تهران تحت عنوان پوكه معدني دماوند (سهامي خاص ) با سرمايه اوليه دو ميليون ريال به شماره 47269 به ثبت رسيده است.
طبق ماده 12 اساسنامه موضوع فعاليت شركت عبارتست از اقدام به هرگونه عمليات اعم از اكتشاف ، بهره برداري،ايجاد صنايع معدني،مشاوره درامورمعدني و تهيه نقشه هاي زمين شناسي و سرمايه گذاري مـستقيم يا  غير مستقيم كه با موضوع شـركت درارتباط باشد.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی کدما‌

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی کدما‌

شرکت معدنی دماوند با نماد کدما‌ در روند سودآوری به یک دوره نزول رسیده است.
در گزارش 6 ماهه سال ۱۳۹8نسبت به گزارش ماقبل آخرنزول داشته است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد ودرصد رشد گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد. سهم کدما‌ ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام، هیچ یک ازشرایط دراین استراتژی را ندارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی کدما

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی کدما

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم. بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش
آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد. همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهاردوره اخیر ساخته باشد. همان طور که مشاهده می کنید درآخرین گزارش منفی 124- درصد و درگزارش ماقبل آخر 706 درصد رشد داشته است و هیچ یک از شرایط کانسلیم را ندارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی کدما

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی کدما

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شرکت معدنی دماوند  می‌پردازیم. بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد. همان طور که از نمودارسهم کدما‌ مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی کمتری را درآبان ماه ۹۸ نسبت به آبان ماه ۹۷داشته است. بنابراین
هیچ یک از ویژگی های استراتژی توان تعدیل را دارا نمی باشد.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی کدما

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی کدما

در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام، باید محصول استراتژیک و محصولی که بیشترین درصد فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم. زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت دارا می باشد.
هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر می باشد.
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طورکه در نموداربالا مشخص است(کنسانتره سرب)محصول استراتژیک در شرکت معدنی دماوند است.
درادامه به بررسی روند نرخ فروش(کنسانتره سرب)در شرکت معدنی دماوند خواهیم پرداخت.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی کدما

نرخ فروش در تحلیل بنیادی کدما

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک کدما‌ که محصول، (کنسانتره سرب) می باشد و77درصد درآمد را شامل می شود، در آخرین گزارش شرکت که آبان ماه می باشد نسبت به ماه قبل خود کاهش داشته است که ازاین لحاظ تایید نمی شود. بنابراین شرکت معدنی دماوند با نماد کدما ازهیچ فیلتر بنیادی استراتژی توان تعدیل عبورنمی کند.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی کدما‌

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی کدما‌

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت معدنی دماوند وابستگی به هیچ گروهی ندارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی کدما‌

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی کدما‌

در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.

اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت معدنی دماوند  با نماد کدما‌ مشاهده
می‌کنید دربلند مدت وابستگی داشته است.


نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.

شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال کدما‌

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال کدما‌

همان طور که در روند قیمت سهم کدما‌ مشاهده می کنید این شرکت بعد ازاصلاح قیمت حمایت شده و درحال صعود می باشد.
نکته:
کدما‌ بنیاد ضعیفی دارد ولی درحال صعود می باشد.
نتیجه‌ گیری:
شرکت معدنی دماوند  با توانایی بالا در عرصه (صنایع معدی،اکتشاف و سرمايه گذاري) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم کدما‌ را دارید، روند قیمتی درحال صعود می باشد.
ازنظرتحلیل بنیادی،سهم کدما‌ازشش فیلترتحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)ازهیچ فیلترعبورنکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم کدما‌ چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی ندارد، با اطلاع از بنیادضعیف سهم کدما‌ در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (کدما‌) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی درتاریخ 1398/9/8 انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و سهام بنیادی می پردازد شناسایی بهترین.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم کدما‌ و تمامی شرکت‌های بازار بورس،کدما و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده 

مطالب زیر را حتما بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: