final-logo-png

نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار تحلیل بنیادی سهام

تحلیل بنیادی مفاخر 1398/07/27

دسته بندی :تحلیل بنیادی 19 اکتبر 2019 مدیر سایت 1610

تحلیل بنیادی مفاخر

تحلیل بنیادی سهم مفاخر ( شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم مفاخر ( شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه
 شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی در سال 1376 با موضوع تولید، تامین و بهره برداری انواع سخت افزار، نرم افزار و تجهیزات الکترونیکی و رایانه ای مورد مصرف در انواع فعالیت های اداری، تجاری، خدماتی، تولیدی، مالی و بانکی تاسیس گردید.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی مفاخر

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی مفاخر

شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی با نماد مفاخر در روند سودآوری به دو دوره صعود رسیده است.
در گزارش 3 ماهه سال ۱۳۹8صعود داشته است. ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد ودرصد رشد گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.
سهم مفاخر ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام، فقط یکی ازشرایط دراین استراتژی را دارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی مفاخر

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی مفاخر

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم
و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم. بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد. همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد. همان طور که مشاهده می کنید درآخرین گزارش 791  درصد و در گزارش ماقبل آخر62 درصد سهم مفاخر رشد داشته است، ولی درگزارش ماقبل آخر تولیدزیان را داشته است بنابراین هیچ یک ازشرایط کانسلیم را ندارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی مفاخر

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی مفاخر

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی  شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی  می‌پردازیم. بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد. همان طور که از نمودارسهم مفاخر مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی بیشتری را درشهریور ماه ۹۸نسبت به شهریورماه۹۷داشته است. بنابراین تا اینجا یکی از ویژگی های استراتژی توان تعدیل را دارا می باشد. حال باید محصول استراتژیک  شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی  را مشخص کنیم و بعد ازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم. محصولات تولیدی شرکت را از قسمت سهم فروش محصولات، در استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید  مشاهده نمایید.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی مفاخر

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی مفاخر

در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام، باید محصول استراتژیک و محصولی که بیشترین درصد فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم. زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت دارا می باشد.
هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر می باشد.
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طورکه در نمودار بالا مشخص است (درآمد حاصل از ارائه خدمات) محصول استراتژیک
در  شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی  می باشد. در ادامه به بررسی روند نرخ
فروش (درآمد حاصل از ارائه خدمات) در شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی خواهیم پرداخت.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی مفاخر

نرخ فروش در تحلیل بنیادی مفاخر

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک مفاخر که محصول، (درآمد حاصل از ارائه خدمات) می باشد و71 درصد تولیدات شرکت را شامل می شود، در آخرین گزارش شرکت که شهریور ماه
می باشد نسبت به ماه قبل خود کاهش  داشته است که از این لحاظ تایید نمی شود.

بنابراین شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی با نماد مفاخر ازیک فیلتر بنیادی
استراتژی توان تعدیل عبور می کند.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی مفاخر

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی مفاخر

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید  شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی با نماد مفاخر به حقیقی ها وابستگی دارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی مفاخر

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی مفاخر

در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی  با نماد مفاخر مشاهده می‌کنید دربلند مدت وابستگی داشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال مفاخر

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال مفاخر

همان طور که در روند قیمت سهم مفاخر مشاهده می کنید این شرکت درحال اصلاح قیمتی می باشد.
نکته:
مفاخر بنیاد ضعیفی دارد و از نظر روند قیمتی بعد از رشدی که داشته هم اکنون درحال اصلاح قیمتی قرار دارد.
نتیجه‌ گیری:
 شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی با توانایی بالا در عرصه (فناوری اطلاعات) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم مفاخر را دارید،  شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی درحال اصلاح قیمتی است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم مفاخر ازشش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)از دو فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم مفاخر چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد ضعیف سهم مفاخر در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (مفاخر) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی درتاریخ 1398/7/27 انجام‌گرفته است وهرلحظه باارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم مفاخر و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

مطالب زیر را حتما بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: